Regulamin świadczenia usług na Platformie Dietly.pl

  w Aplikacji Dietly

  oraz na Portalach Społecznościowych Dietly

  Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem https://dietly.pl, Aplikacji Dietly oraz kont na Portalach Społecznościowych, gdzie dostawcą usługi i/lub treści cyfrowej jest MasterLife Solutions Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 51, kod 00-867, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, KRS:0000531599, NIP:5272725286, zwana dalej Spółką, a odbiorcą każda osoba odwiedzająca Platformę, Aplikację lub Portale Społecznościowe, zwana dalej Klientem lub Konsumentem.

  Regulamin nie określa zasad świadczenia usług sprzedaży i dostawy towarów przez wybrany Catering, gdyż warunki te są uregulowane w Regulaminie Cateringu, z którego oferty Klient postanowił skorzystać. Dlatego, przed ostateczną akceptacją Zamówienia i zawarciem umowy sprzedaży z wybranym Cateringiem-zalecane jest zapoznanie się również z Regulaminem Cateringu.

  Administratorem danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych na Platformie, w Aplikacji oraz na kontach Spółki na Portalach Społecznościowych jest ww. Spółka. W razie jakichkolwiek uwag, pytań, wątpliwości, jesteśmy do dyspozycji pod adresem[email protected] lub pod numerem telefonu +48 22 230 2089 w dni robocze w godzinach od 8.00 do godz.16.00.

  § 1

  Definicje

  Czyli jakie znaczenie przypisujemy poszczególnym zwrotom użytym w Regulaminie.

  1. Platforma Dietly.pl - zwana dalej również Platformą, to internetowa platforma handlowa, działająca pod adresem: “https://dietly.pl” oraz zintegrowana z nią Aplikacja Dietly, dająca możliwość wyświetlania, porównywania (wyszukiwarka) i prezentacji ofert różnych Cateringów dietetycznych oraz składania za jej pośrednictwem Zamówień na dostawę zestawu dań wybranych z oferty Cateringu prezentującego swoją ofertę na tej Platformie. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o Platformie, rozumie się przez to również Aplikację.
  2. Aplikacja Dietly - dalej również Aplikacja - to publicznie dostępne w sklepie z aplikacjami oprogramowanie komputerowe z interfejsem dotykowym zaprojektowane do wykorzystania na przenośnych urządzeniach elektronicznych, zintegrowane z Platformą Dietly i służące w szczególności złożeniu bądź zmianie Zamówienia, wyświetleniu informacji zawartych w Panelu Klienta oraz przeglądaniu ofert Cateringów;
  3. Konta Spółki na Portalach Społecznościowych pod marką “Dietly” - zwane też Profilami Społecznościowymi to serwisy internetowe, w szczególności takie jak Facebook czy Instagram, udostępniane Spółce przez podmioty trzecie w celu nawiązywania kontaktów i komunikacji pomiędzy Spółką a użytkownikami tych serwisów i publikowania na nich treści, w tym treści cyfrowych pod marką “Dietly”;
  4. Catering dietetyczny - dalej Catering, niezależny od Spółki podmiot, będący przedsiębiorcą i prezentujący swoją Ofertę na Platformie oraz odpowiadający względem Klienta jako Sprzedawca Produktu za sprzedaż i dostawę Zamówienia złożonego za pośrednictwem Platformy;
  5. Oferta Cateringu Dietetycznego - propozycja sprzedaży Produktów oraz związanych z nimi usług, zawierająca co najmniej ich opis oraz cenę i wyświetlana na Platformie w celu ich zamówienia przez Klienta za ich pośrednictwem;
  6. Produkt - pojedyncze danie, lub zespół dań opisanych przez Catering w jego ofercie np. jako “dieta“ lub “posiłek” i wyświetlanych na Platformie, którego końcowa cena zależna jest ilości dni dostarczania Zamówienia, wybrania dodatków, składników lub usług oferowanych przez Catering;
  7. Zamówienie - oświadczenie woli składane Cateringowi Dietetycznemu przez Klienta przy użyciu narzędzi i funkcjonalności Platformy lub Aplikacji, obejmujące zamówienie jednego lub kilku wybranych Produktów Cateringu Dietetycznego, wskazanie okresu i czasu ich dostawy, oznaczenie dodatkowych dostępnych opcji np. wymiana posiłku czy kody rabatowe; opłacone online za pośrednictwem Platformy Dietly lub Aplikacji i prowadzące do zawarcia umowy sprzedaży Produktów oraz związanych z nimi usług na odległość pomiędzy Klientem a wybranym przez niego Cateringiem Dietetycznym;
  8. Cena Zamówienia - jest zależna od ceny jednostkowej wybranego Produktu, liczby dni realizacji usługi przez Catering i wybrania dodatkowych wariantów czy dodatków, w tym dodatkowych usług oferowanych przez Catering. Cena Zamówienia jest ceną końcową, do której zapłaty zobowiązany jest Klient akceptując Zamówienie;
  9. Klient - osoba fizyczna lub prawna składająca Zamówienie w wybranym Cateringu Dietetycznym za pomocą Platformy Dietly.pl lub Aplikacji;
  10. Konsument - Klient korzystający z usług Platformy, w tym poprzez zawarcie umowy sprzedaży z Cateringiem Dietetycznym niezwiązaną bezpośrednio z prowadzoną przez Klienta działalnością Gospodarczą;
  11. Przedsiębiorca na prawach Konsumenta - Klient, będący osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, zawierający umowę ze Spółką lub Cateringiem Dietetycznym, związaną bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, ale zawarta na Platformie lub za pośrednictwem Aplikacji umowa nie posiada charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez Przedsiębiorcę działalności gospodarczej na podstawie wpisów w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
  12. Umowa Sprzedaży Produktów - umowa sprzedaży Produktów oraz ich dostawy zawarta na odległość pomiędzy Klientem a Cateringiem Dietetycznym na podstawie złożonego i opłaconego online Zamówienia za pośrednictwem Platformy lub Aplikacji;
  13. Umowa o świadczenie usług elektronicznych - umowa zawierana pomiędzy Klientem a Spółką w wyniku akceptacji niniejszego Regulaminu;
  14. Karta Cateringu - zakładka na Platformie zawierająca Ofertę Cateringu Dietetycznego, w tym między innymi menu, rodzaje oferowanych diet, ceny poszczególnych Produktów (z VAT), logotyp i grafikę Cateringu, obszary dostawy (wraz z kodami pocztowymi), koszty dostawy czy opinie o Cateringu;
  15. Spółka - MasterLife Solutions Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 51, 00-867 Warszawa, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Nr. KRS: 0000531599, NIP: 5272725286
  16. Usługi Spółki - czynności oferowane Klientowi przez MasterLife Solutions Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie za pośrednictwem Platformy, Aplikacji lub Profili Społecznościowych, w tym w szczególności czynności polegające na udostępnieniu Oferty Cateringów, porównanie, udostępnienie Klientom narzędzi i funkcjonalności umożliwiających założenie Konta Klienta oraz jego utrzymanie, przekazywanie Zamówień Klienta do właściwego Cateringu Dietetycznego, dokonywanie płatności online tytułem realizacji Zamówień, dodawanie ocen, komentarzy i opinii na temat konkretnych Zamówień w danym Cateringu oraz ich wyświetlania;
  17. Konto Klienta - zwany też Panelem Klienta spersonalizowany panel administracyjny Klienta dostępny po dokonaniu skutecznej rejestracji, zalogowaniu na stronie iternetowej www.dietly.pl lub Aplikacji po podaniu ustalonego wcześniej loginu oraz hasła, za pomocą którego Klient może korzystać z usług świadczonych przez Spółkę, w tym w szczególności składać Zamówienia na Produkty oferowane przez poszczególne Cateringi Dietetyczne, zarządzać Zamówieniem czy danymi adresowymi, korzystać z oferowanych promocji, wyrażać zgody marketingowe oraz otrzymywać od Spółki komunikaty w sprawach zmian do Regulaminu;
  18. Płatności Online - świadczenie pieniężne za Zamówienia dokonywane za pośrednictwem Serwisu Tpay.com. i na warunkach określonych przez Tpay oraz zaakceptowanych przez Klienta dokonującego Zamówienia na Platformie;
  19. Serwis Tpay - serwis internetowy dedykowany płatnościom online, prowadzony pod adresem strony internetowej https://tpay.com administrowanej i prowadzonej przez Krajowego Integratora Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, za pośrednictwem którego następuje płatność online;
  20. Lead Magnet - treści cyfrowe lub usługi cyfrowe oferowane przez Spółkę Klientom w zamian za przekazanie danych kontaktowych, w tym danych osobowych np. poprzez zapisanie na Newsletter, polubienie lub polecenie Platformy, pobranie e-booka czy innych treści cyfrowych oferowanych przez Spółkę, polecenie kont Spółki na Portalach Społecznościowych prowadzonych pod marką “Dietly”;
  21. Umowa o dostarczanie Lead Magnet - umowa zawierana pomiędzy Klientem a Spółką, zwana również Umową LM, o dostawę treści cyfrowej lub usługi cyfrowej w zamian za podanie przez Klienta danych osobowych;
  22. Newsletter - usługa cyfrowa świadczona drogą elektroniczną przez Spółkę, polegającą na przesyłaniu przez Spółkę, informacji w celach handlowych, sprzedażowych, promocyjnych, edukacyjnych oraz reklamowych na podany przez zainteresowanych Klientów adres e-mail i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
  23. Dni robocze - należy przez to rozumieć dni, od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót, niedziel i innych dni wolnych od pracy określonych w ustawie z dnia 18 stycznia 1951r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz. U. z 2015r.poz. 90) oraz dni wolne ustalone przez Zarząd Spółki.

  § 2

  Postanowienia ogólne

  czyli ogólne zasady korzystania z Platformy i Aplikacji, wskazanie obszarów, które reguluje Regulamin, z kim Klient zawiera poszczególne umowy i jakie przepisy mają do nich zastosowanie.

  1. Za pośrednictwem Platformy Dietly.pl, Aplikacji oraz kont na Portalach Społecznościowych prowadzonych pod marką “Dietly”, Spółka świadczy na rzecz Klientów usługi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  2. Regulamin określa zasady świadczenia Usług przez Spółkę na Platformie, Aplikacji oraz na Profilach Społecznościowych Spółki, ich zakres oraz zasady korzystania.
  3. Za pośrednictwem Platformy oraz Aplikacji Spółka przede wszystkim zapewnia infrastrukturę techniczną i realizuje czynności faktyczne mające na celu zaprezentowanie oferty Cateringów Dietetycznych ich porównanie oraz pośrednictwo w zawarciu przez Klientów umów sprzedaży z Cateringami, w tym zawarcie umów z Cateringami, na rachunek których Spółka działa jako Agent Płatności w rozumieniu kodeksu cywilnego oraz świadczy usługi elektroniczne polegające na założeniu i utrzymywaniu Konta Klienta, w szczególności przechowywania historii złożonych Zamówień, wyrażonych zgód na otrzymywanie informacji handlowych, marketingowych, czy też o kodach rabatowych.
  4. Za pośrednictwem Profili Społecznościowych prowadzonych pod marką “Dietly” Spółka dostarcza przede wszystkim treści, mających na celu promocję i reklamę marki “Dietly” jak również wchodzi w interakcje z użytkownikami w celu dostarczania treści cyfrowych, nieutrwalonych na stałym nośniku, w zamian za udostępnione przez użytkowników dane osobowe.
  5. W ramach świadczonych usług na Platformie Dietly i w celu oferowania Klientom nowych narzędzi i funkcjonalności, Spółka może w pierwszej kolejności w celu ich weryfikacji technicznej i użytkowej, zaoferować Klientom skorzystanie z testowej wersji tych narzędzi w szczególności w postaci nowych usług tj. np. nabywanie punktów lojalnościowych, regulowanych odrębnym regulaminem i ustalającym warunki korzystania z tych punktów. Narzędzia, funkcjonalności, usługi czy treści cyfrowe udostępniane Klientom w wersji testowej opisane są jako “wersja testowa”.
  6. W zakresie objętym świadczeniem usług opisanych w ust.5 Spółka oświadcza, że oferowane w trybie testowym usługi mogą być obarczone błędami i nie posiadać wszystkich cech oraz funkcjonalności, które zazwyczaj charakteryzują tego rodzaju usługi, co wynika z faktu ich testowej wersji.
  7. Regulamin nie reguluje wzajemnych praw i obowiązków pomiędzy Klientem a Cateringiem Dietetycznym, wynikających z zawartej umowy sprzedaży i dostawy Produktu za pośrednictwem Platformy.
  8. Regulamin nie reguluje również wzajemnych praw i obowiązków z tytułu świadczenia usług drogą elektroniczną w formie przesyłania Klientowi Newslettera przez podmioty współpracujące ze Spółką., na którego przesyłanie klient wyraził tym podmiotom zgodę.
  9. Jeżeli nic innego nie wynika z niniejszego Regulaminu, Usługi elektroniczne świadczone przez Spółkę drogą elektroniczną na rzecz Klientów są nieodpłatnie.
  10. Umowy sprzedaży zawierane za pośrednictwem Platformy pomiędzy Klientem a wybranym Cateringiem Dietetycznym są odpłatne.
  11. Wszystkie ceny oferowane przez Cateringi na Platformie są cenami brutto.
  12. Podczas korzystania z Platformy oraz kont Spółki na Portalach Społecznościowych zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym lub mającym na celu promocję lub reklamę innych przedsiębiorców, w szczególności cateringów dietetycznych, np. poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem opinii, komentarzy czy formularzy dostępnych na Platformie, ale również rozpowszechnienie treści naruszających dobra osobiste Spółki lub osób trzecich. Zakazane jest również dostarczanie treści wypełniających znamiona czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu Ustawy z dnia 3 kwietnia o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zakazane jest zamieszczanie przez Klientów na zlecenie Cateringów, jakichkolwiek treści mających na celu reklamę, promocję ich Produktów na Platformie.
  13. Spółka zastrzega sobie prawo do organizowania okazjonalnych promocji lub konkursów, których warunki każdorazowo zostaną przez Spółkę wskazane w odrębnych regulaminach. Do spraw nieuregulowanych w tych regulaminach, stosuje się postanowienia niniejszego Regulaminu.
  14. Spółka udostępnia Klientom niniejszy Regulamin za pośrednictwem Platformy w systemie teleinformatycznym w sposób umożliwiający jego pobranie, odtworzenie, utrwalenie oraz wydrukowanie.

  § 3

  Zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Spółkę

  Czyli jakie warunki, w tym techniczne, muszą zostać spełnione zarówno przez Klienta jak i Spółkę, aby skutecznie i prawidłowo złożyć Zamówienie.

  1. Z zastrzeżeniem postanowień ust.2 oraz postanowień odnoszących się do korzystania z Platformy Dietly, w tym w szczególności złożenia Zamówienia nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta. Wystarczające są:
   1. dostęp do Internetu,
   2. standardowy, aktualizowany bieżąco system operacyjny,
   3. standardowa, aktualizowana bieżąco przeglądarka internetowa,
   4. posiadanie aktywnego adresu e-mail.
  2. W przypadku, gdy oferowana Klientom na Platformie usługa lub treści cyfrowe nie są utrwalone na trwałym nośniku i dla prawidłowego korzystania wymagać będą spełnienia innych lub dodatkowych warunków niż opisane w ust.1, to takie warunki techniczne, a także ich funkcjonalności, kompatybilność i interoperacyjność zostaną podane w opisie oferowanej usługi lub treści cyfrowej. W opisie zostanie również wskazane czy oferowana usługa lub treść cyfrowa dla swej zgodności z umową wymaga aktualizacji czy nie i jakie będą konsekwencje jej niezainstalowania przez Klienta.
  3. Spółka świadczy na rzecz Klientów następujące usługi nieodpłatne:
   1. prowadzenie Konta Klienta,
   2. zamieszczanie opinii o Produktach,
   3. usługi newslettera,
   4. usługi dostarczania treści lub usług cyfrowych Lead Magnet
   5. przeglądania i udostępniania treści tekstowych, graficznych dźwiękowych oraz audiowizualnych na blogu Spółki na Platformie oraz na kontach Spółki na Portalach Społecznościowych,
   6. usługi konfiguratora diety oraz kalkulatorów dietetycznych.
  4. Rozpoczęcie świadczenia Usług przez Spółkę, następuje z chwilą rozpoczęcia korzystania przez Klienta z Platformy, lub Portali Społecznościowych Spółki, lub z chwilą otrzymania przez Klienta Newslettera, lub z chwilą wyrażenia zgody na oferowany przez Spółkę Lead Magnet.
  5. Rozpoczęcie przeglądania informacji zamieszczonych na Platformie, Portalach Społecznościowych Spółki, złożenie Zamówienia, założenie Konta Klienta czy skorzystanie z formularza kontaktowego lub innego aktywnego na Platformie narzędzia komunikacji lub usługi ze Spółką jest dobrowolne.
  6. Korzystanie z bloga oraz konfiguratora diety nie wymaga założenia Konta Klienta, podania adresu poczty elektronicznej Klienta czy podania danych osobowych w postaci imienia i nazwiska.
  7. Podstawową Usługą świadczoną przez Spółkę drogą elektroniczną jest umożliwienie Klientom złożenia Zamówienia za Pośrednictwem Platformy i doprowadzenie do zawarcia Umowy sprzedaży Produktów pomiędzy Klientem a Cateringiem Dietetycznym wystawiającym swoją Ofertę na Platformie.
  8. Klient może złożyć Zamówienia bez konieczności posiadania Konta Klienta na Platformie. Złożenie takiego Zamówienia ma charakter jednorazowy.
  9. Zakazane jest składanie Zamówienia na Platformie anonimowo, pod pseudonimem czy fałszywymi danymi.
  10. Jeśli Klient zdecyduje się założyć Konto Klienta na Platformie, Spółka świadczy na jego rzecz usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu Konta Klienta na Platformie, oraz udostępnianiu narzędzi i funkcjonalności służących złożeniu Zamówienia w wybranym Cateringu, W Koncie Klienta przechowywane są dane Klienta oraz historia złożonych przez niego Zamówień za pośrednictwem Platformy. Klient loguje się do Konta Klienta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła. Usługi świadczone w tym zakresie są usługami świadczonymi przez Spółkę przez czas nieoznaczony.
  11. Ustalone przez Klienta hasło powinno być chronione przed nieuprawnionym dostępem osób trzech, spełniać wskazane w formularzu wymogi bezpieczeństwa, a w szczególności w zakresie liczby i rodzaju znaków, z których się powinno składać oraz nie powinno być udostępniane innym osobom.
  12. W przypadku zapomnienia hasła możliwe jest skorzystanie z funkcji „Przypomnij hasło”, której wybranie powoduje przesłanie na adres e-mail przypisany do Konta Klienta wiadomości e-mail z instrukcją dotyczącą zmiany hasła.
  13. Spółka zastrzega, że dla świadczenia niektórych dodatkowych usług, zwłaszcza takich jak udział w programach lojalnościowych, założenie Konta Klienta na Platformie będzie niezbędnym warunkiem do skorzystania z dodatkowych ofert Spółki kierowanych do Klientów.
  14. Założenie Konta Klienta na Platformie odbywa się poprzez zaznaczenie stosownego pola wyboru (ang. checkbox) w procesie składania Zamówienia lub wypełnienie samodzielnego formularza rejestracji Konta Klienta w zakładce „Rejestracja” .
  15. Do aktywacji Konta niezbędne jest kliknięcie przez Klienta w link aktywacyjny przesyłany niezwłocznie przez Spółkę na podany przez niego adres e-mail.
  16. W przypadku złożenia przez Klienta Zamówienia przy wykorzystaniu fałszywych danych, w tym danych dotyczących numeru telefonu lub niewykonania przez niego Umowy (w szczególności przez jej nieopłacenie lub nieobecność w miejscu dostawy lub w punkcie odbioru w celu odebrania zamówionych Produktów), Spółka jest uprawniona do odmowy przyjęcia jakichkolwiek przyszłych Zamówień od takiego Klienta.
  17. Spółka jest uprawniona do niezwłocznego odrzucania Zamówień składanych przez Klientów, jeżeli zachodzi uzasadniona wątpliwość, co do ich poprawności lub autentyczności. W przypadku odrzucenia przez Spółkę Zamówienia już opłaconego, Spółka przeleje wpłaconą kwotę na rachunek, z którego nastąpiła płatność. W przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, Spółka jest zobowiązana do powiadomienia o tym fakcie odpowiednich organów ścigania.
  18. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazywanych przez Klientów danych w związku z korzystaniem z Platformy czy kont Spółki na Portalach Społecznościowych prowadzonych pod marką “Dietly”, Spółka podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
  19. Spółka dokłada wszelkich starań aby Usługi świadczone na Platformie były dostępne przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, ale nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności stron lub podstron na Platformie, w szczególności w przypadku wprowadzenia zmian w interfejsie, aktualizacji, modernizacji udostępnionych narzędzi czy rozbudowy Platformy w szczególności o nowe Produkty, funkcjonalności lub narzędzia.
  20. Spółka, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w dostawie usług elektronicznych, w tym przerwy czy zakłóceniach w funkcjonowaniu Platformy spowodowanych siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Platformy z urządzeniem czy infrastrukturą techniczną Klienta, z których korzysta on z Platformy.

  § 4

  Świadczenie usług za pośrednictwem Aplikacji Dietly

  czyli o tym jakie szczegółowe warunki, w tym techniczne, muszą być spełnione aby korzystanie z Aplikacji Dietly było możliwe.

  1. Aplikacja jako narzędzie zintegrowane z Platformą jest oprogramowaniem dostępnym na:
   1. Google Play – w przypadku urządzenia mobilnego z systemem Android lub
   2. Apple App Store – w przypadku urządzenia mobilnego z systemem iOS.
  2. Aplikacja jest dedykowana do wykorzystania na urządzeniach mobilnych z systemem operacyjnym Android w wersji nie niższej niż 6.0 i dostępem do Google Play Store lub z systemem operacyjnym iOS w wersji nie niższej niż 11.3 (urządzenie musi być nie starsze niż iPhone 5S) i dostępem do Apple App Store.
  3. Do poprawnego korzystania z Aplikacji, poza warunkami wskazanymi w § 3 ust. 1, na urządzeniu mobilnym nie mogą być zainstalowane modyfikacje systemu operacyjnego, pochodzące od innych podmiotów niż dostawcy tych systemów, a zwłaszcza modyfikacje mające na celu złamanie zabezpieczeń tego systemu lub zabezpieczeń urządzenia mobilnego.
  4. Po pobraniu Aplikacji, zainstalowaniu na wybranym urządzeniu mobilnym oraz wyrażenia niezbędnych zgód przez Klienta zostaje zawarta umowa świadczenia usług drogą elektroniczną na czas nieokreślony pomiędzy Klientem a Spółką i na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
  5. Każdorazowe logowanie do Aplikacji następuje przy użyciu danych wskazanych przez Klienta w formularzu rejestracyjnym. Zamknięcie Aplikacji, zakończenie transmisji danych, utrata połączenia bądź wyłączenie urządzenia nie powodują automatycznego wylogowania z Aplikacji. Wylogowania należy dokonywać używając właściwego przycisku w menu Aplikacji.
  6. W przypadku zgubienia, kradzieży lub utraty z innych przyczyn urządzenia mobilnego z zainstalowaną Aplikacją, Klient powinien niezwłocznie dokonać zgłoszenia tego faktu Spółce za pośrednictwem za pośrednictwem poczty elektronicznej do Działu Obsługi Klienta Spółki na adres [email protected].
  7. Spółka dokłada wszelkich starań aby korzystanie z Aplikacji gwarantowało Klientom odpowiedni poziom bezpieczeństwa teleinformatycznego. Jednakże z uwagi na korzystanie z Aplikacji przy pomocy różnorodnych urządzeń mobilnych, poziom ich zabezpieczenia przez Klientów a także na zmieniającą się specyfikę technologii informatycznych nie można wykluczyć ujawnienia w przyszłości podatności Aplikacji na określone zagrożenia. Z tego względu Spółka zaleca nie tylko prawidłowe zabezpieczenia Konta Klienta odpowiednim hasłem, zabezpieczanie urządzenia mobilnego przed złośliwym oprogramowaniem, ale przede wszystkim dokonywanie aktualizacji Aplikacji przygotowanej i zalecanej przez Spółkę.
  8. W celu bezpiecznego korzystania z Aplikacji, jak również w celu poprawy jej funkcjonalności, Spółka zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Aplikacji z innych przyczyn niż wskazane w § 16 i które nie będą wymagały zmian Regulaminu w trybie tam wskazanym. Ważną przyczyną zmiany w Aplikacji jest:
   1. zmiana, rozbudowa lub ulepszenie sposobu wyświetlania treści dostępnych w Aplikacji,
   2. ulepszenie funkcjonalności Aplikacji w celu poprawy jakości świadczenia usług przez Spółkę oraz Cateringi oferujące do sprzedaży swoje produkty na Platformie,
   3. dostosowanie Aplikacji do zmian w środowisku technicznym Spółki (tj. w szczególności wykorzystywanego przez Spółkę sprzętu lub oprogramowania),
   4. zmiany wynikające z konieczności dostosowania Aplikacji do wymogów dostawców sklepów z aplikacjami (np. Google Play Store, czy Apple App Store.
  9. W pozostałym zakresie, w kwestiach związanych z korzystaniem z usług oferowanych na Platformie znajdują zastosowanie odpowiednie postanowienia niniejszego Regulaminu.

  § 5

  Oferty Cateringów Dietetycznych

  Czyli o tym, jaką rolę pełnią Cateringi i Spółka na internetowej platformie handlowej jaką jest Platforma Dietly.pl oraz w jaki sposób są wyświetlane ( plasowane) poszczególne oferty Cateringów na Platformie.

  1. Udostępnione na Platformie Oferty Cateringów Dietetycznych są Ofertami zamieszczonymi w imieniu i na rzecz tych Cateringów oraz zgodnie z danymi przekazanymi przez Catering Dietetyczny.
  2. W momencie pierwszego wyświetlenia przez Klienta Ofert Cateringów zamieszczonych na Platformie, wyświetlane są Cateringi, których Oferty, oznaczone są jako “ Oferta promowana” i stanowią płatną reklamę takiej Oferty oraz Oferty Cateringów, których sposób wyświetlania został ustalony przez Spółkę według określonych kryteriów, na które składają się w szczególności takie dane jak np. średnia ocen Cateringu przez ostatnie 2 m-ce, liczba ocen Cateringu dodanych przez ostatnie 2 m-ce oraz czy Catering korzysta z Panelu Klienta. Szczegółowe kryteria sortowania Ofert Cateringów mogą ulegać zmianie a aktualne ogólne zasady plasowania Ofert poszczególnych Cateringów będą podawane w widocznym, wydzielonym w tym celu miejscu na Platformie.
  3. Klient może pominąć Oferty wyświetlone w sposób opisany w ust.2 i samodzielnie ustawić kryteria wyszukiwania poprzez udostępniony na Platformie sposób sortowania Ofert Cateringów.
  4. Na Platformie poszczególnym Ofertom Cateringów zostały przyznane tzw. poziomy/ kategorie cenowe danego Cateringu w danym mieście. Z uwagi na dużą zmienność przyjętych kryteriów, zarówno liczba poziomów cenowych jak i szczegółowe dane dotyczące przyjętych kryteriów i ich wpływ na przyjętą kategorię cenową jest udostępniany Klientom w opisie zasad przyznawania poziomów cenowych na Platformie.
  5. W przypadku obniżki dotychczasowych cen, z uwagi na ilość elementów zmiennych, składających się na końcowe Zamówienie( np. ilość dni, wymian posiłków czy dodatki), na podstawie danych otrzymanych od Cateringu, Spółka zamieszcza informację o najniższej cenie w ciągu ostatnich 30 dni przed obniżką, na ostatnim etapie składania przez Klienta Zamówienia, informując o łącznej cenie wszystkich elementów składających się na końcowe Zamówienie i cenie takiego Zamówienia w ostatnich 30 dniach. Informacja obejmuje również realną procentową zmianę ceny.
  6. Cateringi oferujące Produkty na Platformie są niezależnymi od Spółki zewnętrznymi przedsiębiorcami - sprzedającymi Klientom Produkty oferowane przez te Cateringi na Platformie.
  7. Na Platformie Spółka prezentuje Ofertę Cateringu Dietetycznego, a w przypadku składania Zamówienia przez Klienta, za uprzednią zgodą Cateringu - udostępnia linki do witryny internetowej Cateringu z Regulaminem świadczenia usług i Polityką Prywatności danego Cateringu. Za aktywność i aktualizację linku odpowiada Catering.
  8. Zdjęcia i opisy Produktów prezentowane na Platformie są materiałami poglądowymi, mającymi na celu jedynie umożliwienie Klientowi wyrobienie sobie ogólnego wyobrażenia o właściwościach, wyglądzie i parametrach zamawianych Produktów. Wygląd Produktów na zdjęciach i sposób jego prezentacji może się różnić od wyglądu dostarczanego Produktu.
  9. Catering Dietetyczny może używać składników oraz dodatków do posiłków i napojów, które mogą powodować alergie i nietolerancje. Jeśli Klient ma alergię na jakiekolwiek artykuły spożywcze, zalecamy skontaktować się z Cateringiem Dietetycznym, aby uzyskać aktualne informacje o alergenach przed złożeniem Zamówienia.

  § 6

  Złożenie Zamówienia i zawarcie Umowy z Cateringiem Dietetycznym

  czyli o tym, jak należy prawidłowo złożyć Zamówienie aby została skutecznie zawarta umowa sprzedaży i dostawy Produktów z Cateringiem.

  1. Umowa Sprzedaży Produktów oraz związanych z tym usług dostawy zawierana jest pomiędzy Klientem a wybranym w toku składania Zamówienia Cateringiem Dietetycznym.
  2. Szczegółowe warunki realizacji Umowy Sprzedaży Produktów i dostawy Zamówienia wynikają z Regulaminu Cateringu, z którego Oferty nastąpił ich wybór.
  3. Spółka nie jest stroną Umowy Sprzedaży i dostawy Produktów od Cateringu. W zakresie niezbędnym do zawarcia takiej Umowy z Cateringiem, Spółka świadczy usługi elektroniczne i udostępnia Klientom niezbędne narzędzia i funkcjonalności takie jak np. formularz Zamówienia, Konto Klienta czy możliwość dokonania zakupu z wykorzystaniem przyznanych lub udostępnionych kodów promocyjnych lub punktów lojalnościowych oraz płatności online.
  4. Złożenie Zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza Zamówienia po uprzednim dodaniu do koszyka interesujących Klienta Produktów z wybranej Oferty. W formularzu konieczne jest podanie danych kontaktowych Klienta niezbędnych do realizacji Zamówienia. Na etapie składania Zamówienia następuje również wybór terminu, czasu i miejsca dostawy oraz wybór oferowanych przez Catering dodatkowych opcji tj. np wymiana posiłków czy dodatkowe składniki. Warunkiem złożenia Zamówienia jest akceptacja niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności Platformy Dietly oraz Cateringu, z którego Oferty następuje wybór Produktów, a z których treścią Klient powinien zapoznać się przed złożeniem Zamówienia, zaś w razie jakichkolwiek wątpliwości skontaktować się odpowiednio ze Spółką (w odniesieniu do Regulaminu czy Polityki prywatności Platformy) lub z Cateringiem (w odniesieniu do Regulaminu czy Polityki prywatności Cateringu).
  5. W formularzu Zamówienia Klient jest zobowiązany do podania prawdziwych danych osobowych oraz kontaktowych a poprzez akceptację Zamówienia oświadcza, iż potwierdza ich prawdziwość oraz że ponosi całkowitą odpowiedzialność za konsekwencje związane z podaniem nieprawdziwych danych.
  6. Podana na końcu Zamówieniu cena stanowi całkowitą cenę jaką Klient jest zobowiązany zapłacić i obejmuje w szczególności zastosowanie rabaty, prowizję za dokonanie płatności online, obowiązujący podatek VAT oraz koszty dostawy Zamówienia.
  7. W celu wystawienia faktury przez Catering za zakupione przez Klienta Produkty - Klient jest zobowiązany do oznaczenia takiego żądania w formularzu i podania pełnych danych, na które powinna być wystawiona faktura. Podanie przez Klienta danych do faktury oznacza wyrażenie woli zawarcia Umowy jako przedsiębiorca. Szczegóły wystawiania i doręczania faktur regulują postanowienia Regulaminów Cateringów, a w przypadku braku takich regulacji ustalenia w tym zakresie należy dokonywać bezpośrednio z danym Cateringiem.
  8. Obciążenie Klienta dodatkowymi kosztami za złożone Zamówienia może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu jego wyraźnej zgody.
  9. Proces składania Zamówienia kończy kliknięcie w przycisk finalizujący Zamówienie opisany jako “Zamawiam i płacę”. Kliknięcie w ten przycisk stanowi oświadczenie woli Klienta prowadzące do zawarcia z Cateringiem Umowy Sprzedaży Produktów i związanych z tym usług objętych Zamówieniem.
  10. Po kliknięciu przycisku “ Zamawiam i płacę” Klient zostanie niezwłocznie przekierowany do bramki płatności obsługiwanej przez zewnętrznego operatora płatności (Serwis Tpay) celem dokonania płatności za Zamówienie w Systemie Płatności Online.
  11. W stosunku do niektórych, wybranych Cateringów, na podstawie zawartych przez Spółkę umów, płatność online za Zamówienie pobierana jest przez Spółkę, jako Agenta płatności Cateringu.
  12. W stosunku do pozostałych Zamówień Spółka wyłącznie udostępnia infrastrukturę techniczną do obsługi płatności online dokonywanych przez Klientów bezpośrednio na rzecz Cateringów przy pomocy serwisu Tpay i w takim zakresie Spółka nie jest Agentem płatności tych Cateringów.
  13. Po złożeniu Zamówienia Klient niezwłocznie otrzyma potwierdzenie złożonego Zamówienia na adres mailowy podany przez siebie podczas składania Zamówienia, a następnie po opłaceniu Zamówienia online - na wskazany wyżej adres mailowy wysyłane jest potwierdzenie dokonanej opłaty.
  14. Umowa Sprzedaży Produktów może być prawidłowo wykonana przez Catering Dietetyczny wyłącznie pod warunkiem podania przez Klienta prawidłowych i pełnych danych kontaktowych podczas składania Zamówienia. Klient jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia wszelkich nieścisłości co danych podanych w formularzach, a także dotyczących płatności online.
  15. W celu uzyskania informacji o statusie realizacji Umowy Sprzedaży Klient może kontaktować się bezpośrednio z Cateringiem Dietetycznym za pomocą danych kontaktowych podanych na Platformie oraz w potwierdzeniu Zamówienia, o którym mowa w ust.12.
  16. Po złożeniu Zamówienia Klient jest zobowiązany do odbioru Zamówienia w miejscu wskazanym jako adres dostawy Zamówienia.

  § 7

  Odstąpienie od Umowy sprzedaży i dostawy Produktów oferowanych przez Cateringi

  czyli o tym czy Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży Produktów oferowanych przez Cateringi i do kogo należy skierować takie oświadczenie.

  1. Z uwagi na charakter Produktów oferowanych przez poszczególne Cateringi Dietetyczne Spółka uprzedza, że zgodnie z prawem Cateringi są uprawnione do wskazania w Regulaminie Cateringu, że Klientowi będącemu konsumentem, jak i Klientowi będącemu osobą fizyczną i zawierającemu umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego - nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży Produktów, o którym mowa w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach Konsumenta (tj. Dz.U. 2020 poz.287 ze zm.).
  2. Z uwagi na to, że w każdym Cateringu, którego Oferta została zamieszczona na Platformie, warunki realizacji Umowy, w tym prawo odstąpienia przez każdą ze Stron podlegają różnym regulacjom, w celu zapoznania się ze szczegółowymi warunkami realizacji Umowy oraz prawem do odstąpienia od takiej Umowy, Spółka zaleca Klientom zapoznanie się z warunkami odstąpienia przed sfinalizowaniem Zamówienia przez Klienta a w razie wątpliwości do bezpośredniego kontaktu z Cateringiem.
  3. Spółka wskazuje, że Catering jest uprawniony do odstąpienia od Umowy na zasadach określonych w Regulaminie Cateringu.
  4. W przypadku odstąpienia przez którąkolwiek ze stron Umowy - do zwrotu płatności dokonanej przez Klienta za pośrednictwem płatności online zobowiązany jest Catering na rzecz, którego została dokonana płatność.
  5. Catering Dietetyczny dokona zwrotu płatności uiszczonej przez Klienta przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.
  6. W przypadku, gdy odstąpienie dotyczy umowy zawartej przez Klienta z Cateringiem, dla którego Agentem płatności jest Spółka- zwrotu pełnej kwoty płatności dokonanej przez Klienta dokonuje Spółka za pośrednictwem Serwisu Tpay.

  § 8

  Zasady zamieszczania Opinii przez Klientów Platformy

  czyli o tym kto i kiedy może wystawić opinię na Platformie lub podzielić się z innymi użytkownikami Platformy pisemną opinią o dostarczonych Produktach czy o samym Cateringu

  1. Spółka umożliwia Klientom wystawianie subiektywnych ocen wykonania Umów Sprzedaży Produktów przez Cateringi Dietetyczne w szczególności poprzez możliwość przyznawania im gwiazdek i/lub wystawianie pisemnych opinii - dalej zwanych komentarzami.
  2. Prawo wystawienia opinii przysługuje wyłącznie Klientom, którzy zakończyli korzystanie z wybranych Produktów Cateringu Dietetycznego.
  3. Wystawienie oceny i/lub dodanie komentarza możliwe jest wyłącznie w terminie 14 dni od zakończenia korzystania z Produktu, którego dotyczy opinia i/lub komentarz.
  4. Poprzez udostępniony formularz Klienci oceniają odrębnie następujące kategorie dostarczonych Produktów:
   1. smak;
   2. estetykę przygotowania;
   3. sposób opakowania;
   4. jakość składników;
   5. dostawę;
   6. oraz różnorodność potraw.
  5. W ramach każdej z ww. kategorii obowiązuje taka sama skala od 1 do 5 gwiazdek.Łączna ocena Zamówienia jest średnią arytmetyczną z 6 powyższych kategorii, zaokrąglona do części dziesiętnej.
  6. Klient jest uprawniony do dodania pisemnej opinii o Produktach i może daną opinię skierować bezpośrednio do Cateringu, jak i skierować ją do publikacji na Platformie.
  7. Średnia ocena Cateringu widoczna na Platformie wyliczana jest jako średnia ważona wszystkich ocen wystawionych przez Klientów, którzy zakupili Produkty w danym Cateringu, gdzie wartość wagi jest zależna od liczby dni, które upłynęły od daty wystawienia oceny. Funkcja użyta do wyliczenia wskazanej średniej jest funkcją malejącą, co oznacza, że im więcej dni upłynęło od daty publikacji oceny danego Cateringu, tym taka ocena ma mniejszy wpływ na widoczną na Platformie ocenę Cateringu.
  8. Poprzez zamieszczenie opinii, oceny czy komentarzy Klient wyraża zgodę na jego publikację oraz na nieodpłatne korzystanie z nich przez Spółkę oraz podmioty współpracujące ze Spółką oraz Cateringi, do którego się one odnoszą i ich modyfikacje.
  9. W razie wątpliwości co do twórczego charakteru opinii, ocen czy komentarzy Klient, akceptując niniejszy regulamin, udziela Spółce, podmiotom współpracującym ze Spółką oraz Cateringiem, do których odnoszą się opinie, oceny czy komentarze niewyłącznej, nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie oraz terytorium licencji na korzystanie z tych ocen, opinii czy komentarzy.
  10. Klient jest zobowiązany do umieszczania ocen oraz komentarzy zgodnie ze stanem faktycznym, z poszanowaniem obowiązującego prawa, zasad uczciwej konkurencji, dobrych obyczajów i zasad współżycia społecznego, niniejszego Regulaminu oraz Polityki prywatności Platformy Dietly.pl. Klient ponosi całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za wystawione oceny, opinie oraz komentarze.
  11. Wystawiane opinie, oceny czy komentarze nie mogą zawierać w szczególności:
   1. adresów innych stron internetowych czy danych dotyczących kont jakichkolwiek podmiotów na portalach społecznościowych;
   2. treści o charakterze reklamowym i promocyjnym, w tym tzw. ukrytej reklamy;
   3. nie mogą być odpłatne w jakiekolwiek formie, w tym w ramach wymiany barterowej z cateringiem zlecającym zamieszczenie opinii czy komentarza;
   4. słów uznanych powszechnie za wulgarne, obelżywe czy naruszające dobra osobiste osób trzecich, w tym Spółki.
  12. Weryfikacja systemowa jest ograniczona tylko i wyłącznie do Klientów, którzy rzeczywiście zamówili Produkty w ocenianym Cateringu. Ocena oraz treść opinii są na bieżąco weryfikowane przez Customer Service Spółki.
  13. Spółka jest upoważniona, lecz nie zobowiązana do ujawnienia ocen, o których mowa w powyższych ustępach wszystkim użytkownikom Platformy. Oceny ujawniane są w ciągu 7 dni od dnia ich wystawienia.
  14. Przed ujawnieniem przez Spółkę sporządzonych przez Klientów ocen i/lub komentarzy, Spółka dokonuje ich systemowej weryfikacji autentyczności opinii i wystawienia jej zgodnie z Regulaminem. Spółka nie ingeruje w treść ocen i opinii, jednakże zastrzega sobie prawo do ich usunięcia lub zablokowania możliwości ich wystawiania w szczególności w sytuacji gdy:
   1. Catering, którego dotyczy ocena i/lub komentarz zwróci się do Spółki o weryfikację oceny i/lub komentarza przedstawiając wiarygodne informacje potwierdzające nieprawdziwość dokonanej oceny i/lub komentarza lub wskazujące na pozostawanie z Klientem w sporze, co do ich treści.;
   2. zamieszczone opinie spełniają co najmniej jeden z poniższych warunków:
    1. odnoszą się do Zamówienia poniżej 3 kolejnych dni;
    2. odnoszą się do Zamówienia, w którym cena za dzień Zamówienia jest niższa niż 40 zł;
    3. odnoszą się do Zamówienia objętego rabatami powyżej 30%;
    4. wystawiane opinie są opiniami publikowanymi pod różnymi pseudonimami pomimo dokonania Zamówienia z jednego Konta Klienta i w odniesieniu do jednego lub kilku Zamówień;
    5. jeśli opinie pochodzą z różnych Kont Klientów, ale z tym samym numerem telefonu lub adresem poczty elektronicznej lub z Kont Klientów powiązanych z cateringiem dietetycznym, do którego się odnoszą lub jeśli budzą zastrzeżenia, co do prawdziwości numeru telefonu lub innych podanych danych;
    6. zostały zamieszczone w celu sztucznego zawyżenia lub zaniżenia końcowej oceny Cateringu.
   3. Spółka ma możliwość usuwania wystawionych ocen, opinii czy komentarzy jeśli w jej ocenie naruszać będą one Regulamin, Politykę Prywatności Spółki lub obowiązujące przepisy prawa.

  § 9

  Rozpatrywanie Reklamacji dotyczących Produktów oferowanych przez Cateringi

  czyli kto jest właściwy do rozpoznania reklamacji dotyczącej zamówionej przez Klienta diety cateringowej(tzw. Produktów), jak przebiega taki proces i jakie prawa przysługują w związku z tym Klientowi

  1. Reklamacje Klientów dotyczące Oferty, Zamówienia lub realizacji Umowy Sprzedaży i dostawy Produktów, winny być składane bezpośrednio do Cateringu Dietetycznego z wykorzystaniem jego danych kontaktowych wskazanych na Platformie oraz w Regulaminie Cateringu i zgodnie z postanowieniami tam zawartymi.
  2. W przypadku zgłoszenia reklamacji, o której mowa w ust. 1 powyżej, Spółka może odgrywać jedynie rolę mediatora, a jeśli wynika to z zawartych przez Spółkę z Cateringiem umów o obsługę Biura Klienta Cateringu wszelkie udzielone odpowiedzi są odpowiedziami udzielonymi w imieniu i na rzecz Cateringu.

  § 10

  Newsletter

  Czyli czym jest Newsletter, w jaki sposób Spółka świadczy usługę jego przesyłania, przez jaki czas i w jaki sposób można zrezygnować z jego przesyłania

  1. Świadczenie przez Spółkę drogą elektroniczną usługi przekazywania Klientom informacji za pośrednictwem Newslettera jest usługą świadczoną nieodpłatnie, niecyklicznie przez czas nieokreślony, 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
  2. Po oznaczeniu przez Klienta odpowiedniego pola na Platformie, w Panelu Klienta lub udostępnionego poprzez Portale Społecznościowe Spółki, Spółka niezwłocznie potwierdzi na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w formularzu lub w samym formularzu, fakt zapisania się przez Klienta na Newsletter.
  3. Na adres poczty elektronicznej wskazanej przez Klienta, Spółka będzie przesyłać informacje o bieżącej ofercie handlowej Spółki, w tym w szczególności, informacje handlowe, treści o charakterze reklamowym, marketingowym oraz edukacyjnym z zakresu zdrowego stylu życia i odżywiania się, jak i informować o specjalnych ofertach skierowanych w pierwszej kolejności do subskrybentów Newslettera.
  4. Składając Zamówienie, Klient może również wyrazić zgodę na otrzymywanie w formie Newslettera informacji handlowych od podmiotów współpracujących ze Spółką.
  5. Zarówno wyrażenie zgody na otrzymywanie Newslettera od Spółki jak i podmiotów współpracujących ze Spółką jest dobrowolne, ale wymaga wyraźnej zgody Klienta na otrzymanie Newslettera od konkretnego podmiotu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru, odrębnie dla każdego podmiotu i po wcześniejszym zapoznaniu się z zasadami przetwarzania danych osobowych przez taki podmiot oraz zasadami i rodzajem przekazywanych w newsletterze informacji.
  6. Zamówienie przez Klienta Newslettera i podanie w tym celu adresu e-mail jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji handlowych od Spółki i/lub podmiotu współpracującego ze Spółką stosownie do przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  7. Klient może w każdej chwili wycofać swoją zgodę na otrzymywanie newslettera od Spółki po uprzednim zalogowaniu na swoje Konto lub kontaktując się z Działem Obsługi Klienta pod adresem [email protected], a w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie Newslettera od podmiotów współpracujących ze Spółką - na zasadach opisanych przez te podmioty w tzw. klauzuli informacyjnej.
  8. Administratorem Danych osobowych przekazanych przez Klienta w związku ze zgodą na otrzymywanie Newslettera jest podmiot - nadawca Newslettera.
  9. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych przekazanych przez Klienta podmiotom współpracującym ze Spółką w związku ze zgodą na otrzymywanie od tych podmiotów Newslettera.
  10. Spółka jest Administratorem danych osobowych przetwarzanych na stronie www.dietly.pl zasady przetwarzania danych osobowych, w tym możliwość ich poprawiania/zmiany/usunięcia uregulowane zostały w Polityce Prywatności.
  11. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie odpowiednie zastosowanie mają postanowienia § 12.

  § 11

  Kody rabatowe udzielane przez Spółkę na Platformie

  Czyli o rabatach udzielanych przez Spółkę na Produkty lub usługi oferowane na Platformie i zasadach korzystania z oferowanych rabatów

  1. W celu promocji i reklamy Platformy, Spółka może oferować Klientom nabycie Produktów przy wykorzystaniu kodów rabatowych, będących ciągiem cyfr i/lub liter i/lub znaków uprawniających Klienta do rabatu procentowego lub kwotowego w określonym czasie i na warunkach wynikających z danej promocji lub kampanii reklamowej.
  2. Jeśli nic innego nie wynika z regulaminów odnoszących się do poszczególnych kodów rabatowych Spółki, udzielone przez Spółkę kody rabatowe są kodami przeznaczonymi wyłącznie dla osób fizycznych.
  3. Kody rabatowe mogą być wykorzystane wyłącznie na Platformie na Produkty, towary lub usługi objęte daną promocją lub kampanią reklamową oraz w określonym na samym kodzie lub w informacji o promocji terminie.
  4. Udzielone przez Spółkę kody rabatowe są kodami do jednorazowego wykorzystania i jeśli nic innego nie wynika z regulaminów odnoszących się do poszczególnych kodów, udzielone kody są kodami rabatowymi, które nie łączą się z innymi kodami oferowanymi na Platformie lub jakimikolwiek innymi ofertami promocyjnymi na Platformie, w tym ofertami rabatów udzielanymi przez Cateringi.
  5. Kody rabatowe nie sumują się i nie można wykorzystać dwóch różnych kodów podczas jednych zakupów, chyba że z zasad promocji wprost będzie wynikało, że w ramach danej promocji możliwe jest łączenie konkretnych kodów rabatowych. W przypadku wskazania możliwości łączenia wskazanych przez Spółkę kodów rabatowych w pierwszej kolejności rozliczeniu podlega kod rabatowy przyznający większy upust zaś kolejny kod odliczany jest dopiero od obniżonej ceny na Produkt lub usługę objętą promocją.
  6. Jeśli wartość płatności jest niższa niż wartość nominalna kodu rabatowego różnica nie jest zwracana w gotówce, nie może być wykorzystana i nie podlega zwrotowi .
  7. Przyznane w ramach Promocji kody rabatowe nie podlegają wymianie na gotówkę, zwrotom w jakiejkolwiek postaci i z jakiegokolwiek powodu oraz nie podlegają przeniesieniu na osoby trzecie.
  8. Przekazanie kodu rabatowego po złożeniu Zamówienia osobie trzeciej lub ponowne jego wykorzystanie na Platformie przy podaniu nowych danych nie uprawnia tej osoby do wykorzystania przyznanego nim rabatu.
  9. W przypadku zgodnego z regulaminem Cateringu anulowania/zmiany/rezygnacji z Zamówienia bądź braku dostawy objętych kodem rabatowym Produktów i/lub usług należna do zwrotu kwota zostanie odpowiednio pomniejszona o wartość udzielonych rabatów.
  10. O ile nic innego nie wynika z treści danej promocji kody rabatowe nie obejmują usług oferowanych Klientowi dodatkowo przy danym Produkcie i podlegających osobnej wycenie w Zamówieniu tj. np. wymiana posiłków.
  11. Kody rabatowe nie są środkami płatniczymi, a jedynie rabatami kwotowymi lub procentowymi, udzielanymi przez Spółkę.
  12. Aktywowanie kodu wymaga wpisania treści kodu w polu oznaczonym „Korzystam z kodu rabatowego”. Po wpisaniu poprawnego kodu oraz zaakceptowaniu go przyciskiem „Zatwierdź” widocznym przy polu „Korzystam z kodu rabatowego” klientowi udzielany jest rabat naliczany od aktualnej ceny detalicznej Produktu.
  13. Kody rabatowe mogą posiadać określone daty ważności, o czym informacja może być zamieszczona w regulaminie, a w przypadku braku regulaminu - w opisie promocji lub na samym kodzie. Po ich upłynięciu nie będzie możliwe skorzystanie z kodów.
  14. Ilość przeznaczonych na daną Promocję kodów rabatowych jest ograniczona i o zakończeniu danej promocji Klient może być informowany poprzez komunikat o nieaktywnym kodzie rabatowym.
  15. W przypadku odstąpienia przez Klienta od Zamówienia, w którym został wykorzystany kod rabatowy, Klientowi zwracana jest wartość Produktu pomniejszona o udzielony rabat w związku z wykorzystaniem kodu rabatowego.

  § 12

  Lead Magnets

  czyli kiedy i na jakich warunkach Klient może otrzymać od Spółki materiały lub usługi w postaci cyfrowej i związane np. ze zdrowym żywieniem

  1. Za pośrednictwem Platformy lub Profili Społecznościowych Spółka może udostępniać Klientom tzw. okna wyboru ( checkbox), formularze online, w tym w szczególności formularze w formie ankiety, w zamian za uzupełnienie których, podanie wskazanych w nich danych osobowych oraz zapisania się na listę subskrybentów Newslettera otrzymywanego od Spółki, Spółka nieodpłatnie udostępniać będzie treści lub usługi cyfrowe oferowane w konkretnym zaproszeniu do zapoznania się z ofertą pobrania treści cyfrowej lub skorzystania z usługi cyfrowej.
  2. Zamieszczona na Platformie lub na Profilach Społecznościowych oferta Spółki skorzystania ze wskazanej w ofercie treści lub usługi cyfrowej jest ofertą skierowaną wyłącznie do osób fizycznych i z chwilą oznaczenia okna wyboru lub wysłania przez Klienta prawidłowo wypełnionego formularza dochodzi do zawarcia Umowy o dostarczenie treści lub usługi cyfrowej pomiędzy Klientem a Spółką na warunkach określonych w ofercie, a w zakresie nie objętym ofertą - na warunkach wynikających z niniejszego Regulaminu.
  3. Wskazana w ust.2 umowa jest umową nieodpłatną w tym znaczeniu, że Spółka nie pobiera od Klienta jakichkolwiek opłat z wyjątkiem pozyskania od Klienta wskazanych danych osobowych oraz tych danych kontaktowych, które są niezbędne do realizacji ww. umowy. Podanie przez Klienta innych niż wskazane przez Spółkę dane jest dobrowolne.
  4. Po akceptacji przez Klienta okna wyboru lub akceptacji w formularzu przycisku “ wyślij” oraz po weryfikacji prawidłowości przekazanych danych, w tym udzielonych odpowiedzi w formularzu, na wskazane przez Klienta dane kontaktowe niezwłocznie zostaną przekazane treści lub usługi cyfrowe objęte ww. umową.
  5. Podanie przez Klienta nieprawdziwych danych, w tym podanie pseudonimów lub posłużenie się anonimem skutkuje nieważnością umowy, a osoba podająca takie dane jest odpowiedzialna za szkodę wyrządzoną Spółce za podanie nieprawdziwych danych w celu uzyskania nieodpłatnych treści lub usług cyfrowych.
  6. Objęte umową treści cyfrowe zostaną przekazane w formie oraz formacie wskazanym w zaproszeniu do skorzystania z danej oferty Spółki.
  7. Do treści przekazywanych w formularzach znajdują odpowiednie zastosowanie postanowienia Regulaminu opisane § 2 ust. 13.
  8. Spółka nie zapewnia aktualizacji dostarczanych treści cyfrowych.
  9. W pozostałym zakresie znajdują zastosowanie odpowiednie postanowienia niniejszego Regulaminu, i tak:
   1. w zakresie wymagań sprzętowych oraz oprogramowania, niezbędnych do skorzystania z oferowanych treści lub usług cyfrowych postanowienia § 3.,
   2. w zakresie praw własności intelektualnej do przekazywanych treści cyfrowych - postanowienia opisane jako: ”Prawa własności intelektualnej”,
   3. niezgodności dostarczonej treści lub usługi cyfrowej (w tym rozpatrywanie tzw. wcześniej reklamacji) - postanowienia opisane jako “Niezgodności Treści cyfrowej z Umową”,
   4. w zakresie zasad rozwiązania lub odstąpienia od umowy - postanowienia opisane jako ”Rozwiązanie oraz odstąpienie od umowy o świadczenia usług elektronicznych”,
   5. w zakresie pozasądowego rozstrzygania sporów - postanowienia opisane jako “Rozstrzyganie sporów”,
   6. w zakresie przetwarzania danych osobowych i stosowanych plików cookies Polityka Prywatności Platformy.
  10. Do umów o dostarczanie treści lub usług cyfrowych, w tym za zgodność dostarczanych treści lub usług cyfrowych zgodnie z umową, odpowiedzialności Spółki - zastosowanie znajdują bezwzględnie obowiązujące przepisy zawarte w ustawie o prawach konsumenta.

  § 13

  Indywidualne dopasowanie ceny

  czyli czy Spółka korzysta z zautomatyzowanego podejmowania decyzji przy ustaleniu ceny za poszczególne usługi lub treści cyfrowe lub towary.

  Spółka nie stosuje algorytmów. które dostosowują ceny do Klientów w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

  § 14

  Prawa własności intelektualnej

  Czyli o tym, że wszelkie treści, zdjęcia grafiki, filmy czy udostępniane Klientom treści i usługi cyfrowe, artykuły na blogu Spółki lub Portalach Społecznościowych mogą stanowić utwory w rozumieniu prawa i podlegają szczególnej ochronie.

  1. Spółka poucza niniejszym Klienta, że treści dostępne na stronie www.dietly.pl, w Aplikacji oraz na kontach Spółki na Portalach Społecznościowych oraz jej poszczególne elementy, w tym w szczególności opisy, fotografie, filmy czy grafika mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Spółce lub Spółka uzyskała na ich prezentowanie stosowne zgody. Wykorzystanie w jakikolwiek sposób całości lub części treści lub elementów, w tym znaków towarowych, zamieszczonych na Platformie lub na Portalach Społecznościowych stanowi naruszenie prawa.
  2. Spółka poucza również, że kopiowanie lub dalsze rozpowszechnianie treści objętych prawami własności intelektualnej, w tym w szczególności prawa autorskie oraz prawa do znaków towarowych przez Klienta bez zgody Spółki, stanowi naruszenie praw przysługujących Spółce i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
  3. Akceptując niniejszy Regulamin Klient zobowiązuje się respektować prawa autorskie przysługujące Spółce i korzystać z Platformy wyłącznie na użytek osobisty.

  § 15

  “ Niezgodności Treści cyfrowej z Umową”

  czyli dawniej tzw. reklamacje Klientów dotyczące świadczonych przez Spółkę usług.

  1. Spółka dokłada należytej staranności, aby dostarczać Klientom usługi i treści cyfrowe zgodnie z umową, ale w przypadku gdy Klient uzna, że dostarczona usługa lub treść nie spełnia warunków, o których zapewniała Spółka lub gdy w ocenie Klienta zaistnieją przesłanki wskazane w ustawie o prawach konsumenta o niezgodności treści cyfrowej lub usługi z zawartą ze Spółką umową - Klientowi przysługują uprawnienia szczegółowo uregulowane w tej ustawie.
  2. Akceptując niniejszy Regulamin, Klient zobowiązuje się do stałej i bieżącej współpracy ze Spółką przy wyjaśnieniu stwierdzonych przez niego niezgodności usług lub treści cyfrowych z umową ze Spółką, w szczególności w celu ustalenia czy niezgodność ta nie wynika z cech środowiska cyfrowego, w ramach którego Klient korzysta z dostarczonych usług lub treści.
  3. Wszelkie pisma, w tym żądania Klienta związane z niezgodnością treści lub usług cyfrowych z zawartą ze Spółką umową należy przekazywać w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej do Działu Obsługi Klienta Spółki na adres [email protected].
  4. W treści pisma, o którym mowa w ust.3 powyżej, Klient jest zobowiązany wskazać swoje dane osobowe, adres poczty elektronicznej, za pośrednictwem której wyraża zgodę na prowadzenie korespondencji ze Spółką w przedmiocie zgłoszonych niezgodności, wskazanie umowy, do której zgłasza niezgodność oraz dokładne wskazanie stwierdzonych niezgodności usługi lub treści cyfrowej z umową.
  5. Po otrzymaniu przez Spółkę informacji, o której mowa w ust. 1, nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia jej otrzymania, Spółka potwierdzi jej otrzymanie oraz ustosunkuje się do żądań Klienta zgodnie z treścią postanowień wskazanej w ust.1 ustawy.

  § 16

  Rozwiązanie oraz odstąpienie od umowy o świadczenia usług elektronicznych

  Poniższe regulacje dotyczą wyłącznie usług elektronicznych świadczonych przez Spółkę na Platformie czy za pośrednictwem Portali Społecznościowych i opisują, w jaki sposób i kiedy Klient lub Spółka mogą zakończyć umowę.

  1. Z zastrzeżeniem postanowień ust.2, w przypadku umów o świadczenie przez Spółkę usług drogą elektroniczną, Klientowi przysługuje prawo zarówno do rozwiązania umowy w każdej chwili bez podawania przyczyn, jak i prawo do odstąpienia od niej.
  2. W przypadku oferowania na Platformie nowych usług lub treści cyfrowych, w tym płatnych, Spółka zastrzega sobie prawo do uregulowania warunków oraz zasad korzystania z tych usług lub treści w odrębnych regulaminach. W sprawach nierozstrzygniętych w tych regulaminach - odpowiednie zastosowanie znajdą postanowienia niniejszego Regulaminu.
  3. Rozwiązanie umowy oraz odstąpienie powinno nastąpić w formie wyraźnego oświadczenia woli o zamiarze rozwiązania umowy lub odstąpieniu i powinno być przesłane na adres poczty elektronicznej: [email protected]. Wzór odstąpienia stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
  4. Zarówno oświadczenie woli Klienta o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług elektronicznych jak i odstąpienie od niej powinno zawierać dokładne dane Klienta odstępującego od umowy. W celu weryfikacji tożsamości Klienta, Klient może być poproszony o dodatkowe dane podane w formularzu zakładania Konta Klienta na Platformie Dietly.
  5. Usunięcie Konta danego Klienta następuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania żądania przez Spółkę.
  6. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług elektronicznych polegających na utrzymaniu Konta Klienta na Platformie nie powoduje usunięcia informacji o złożonych Zamówieniach z wykorzystaniem Konta oraz o zamieszczonych na Platformie opiniach, które to informacje Spółka będzie przechowywała do czasu upływu przedawnienia roszczeń z umowy zawartej ze Spółką.
  7. Spółce przysługuje prawo do rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie jeżeli Klient, z którym została zawarta taka umowa nie przestrzega postanowień Polityki prywatności, niniejszego Regulaminu, a w szczególności podaje nieprawdziwe dane lub zamieszcza opinie naruszające dobra osobiste innych Klientów lub Spółki lub gdy jego działania stwarzają zagrożenie dla interesów Spółki.

  § 17

  Rozstrzyganie sporów

  Czyli o tym, że w pierwszej kolejności najlepiej jest rozstrzygać powstałe spory w drodze polubownej, a w ostateczności w drodze mediacji.

  1. Do wykonywania Usług świadczonych przez Spółkę na rzecz Klientów, stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach Konsumenta.
  2. Klient, będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Więcej na stronie http://polubowne.uokik.gov.pl.
  3. Spółka wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze świadczeniem Usług w drodze postępowania mediacyjnego.
  4. Wszelkie spory pomiędzy Spółką, a Klientem odnoszące się do realizacji Usług przez Spółkę będą rozpoznawane przez Sąd właściwy według przepisów prawa polskiego.

  § 18

  Zmiany Regulaminu

  czyli kiedy Spółka dokonuje zmian w Regulaminie, w jaki sposób informuje o tym swoich Klientów, jak również jakie skutki może wywierać zmiana Regulaminu.

  1. Spółka jest uprawniona do zmiany Regulaminu z ważnych powodów takich jak w szczególności zmiany prawa, zmiany technologiczne lub funkcjonalne, zmiany biznesowe, usprawnieniu obsługi działania Platformy i obsługi Klientów, zmianach w zakresie świadczonych usług czy konieczność dokonania zmian redakcyjnych.
  2. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na prawa nabyte przez Klientów na podstawie umów zawartych przed dniem obowiązywania dokonanych zmian.
  3. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Spółkę.
  4. Klientom, którzy posiadają zarejestrowane Konto Klienta na Platformie zostanie przesłana wiadomość przez Spółkę o każdej zmianie Regulaminu. Wiadomość zostanie przesłana poprzez uwidocznienie specjalnego pola informującego o dokonaniu zmian w Regulaminie i konieczności akceptacji nowego Regulaminu.
  5. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu, Klient może nieodpłatnie usunąć swoje Konto na Platformie.
  6. Składanie Zamówień za pomocą Konta Klienta oznacza akceptację Regulaminu obowiązującego w dacie składania Zamówienia.

  § 19

  Postanowienia końcowe

  1. Spółka zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji zmiany cen Produktów na Platformie oraz oferowania Klientom usług w trybie testowym bez uszczerbku dla praw nabytych przez Klienta, w tym w szczególności warunków Umów zawartych przed dokonaniem zmiany. Do wprowadzania, zmian oraz odwoływania ww. ofert czy usług nie stosuje się postanowień § 18 Regulaminu.
  2. Wszelkie tytuły poszczególnych postanowień oraz podane przy nich wyjaśnienia mają wyłącznie na celu ułatwienie odszukanie przez Klienta odpowiednich treści w Regulaminie i nie nadaje się im mocy wiążącej.
  3. Aktualne usługi oferowane Klientom w trybie testowym można znaleźć na stronie www.dietly.pl/regulaminy w sekcji “Usługi w wersji testowej”.
  4. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu okazałoby się nieważne, nieważność tego postanowienia nie będzie miała wpływu na ważność pozostałych postanowień Regulaminu.
  5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
  6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 30.10.2023

  ZAŁĄCZNIKI:

  Załącznik nr 1 do regulaminu - Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość