Polityka prywatności Dietly.pl

  Przedstawiona poniżej Polityka Prywatności jest realizacją obowiązku informacyjnego względem każdej osoby odwiedzającej naszą internetową platformę handlową znajdującą się pod adresem https://dietly.pl, pobierającą i instalującą Aplikację Dietly oraz korzystającą z kont Spółki Masterlife Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na Portalach Społecznościowych, zwanej dalej Spółką i ma na celu przekazanie informacji o danych osobowych, jakie w związku z tym zbieramy, w jaki sposób, w jakim celu oraz jakie uprawnienia w związku z tym przysługują.

  Spółka nie wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, ale jeśli tylko wskazane w niniejszej Polityce informacje nie okażą się wystarczające albo pojawią się wątpliwości czy pytania co do zakresu i celu przetwarzania danych osobowych, oraz praw, które w związku z tym przysługują, chętnie odpowiemy pod adresem e-mail: [email protected]. Kontakt z Administratorem jest również możliwy na adres siedziby Administratora tj. Masterlife Solutions Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Chłodna 51 , 00-867 Warszawa lub na adres biura Spółki w Gdańsku przy ul. Dmowskiego 12. W razie jakichkolwiek uwag, pytań, wątpliwości, jesteśmy również do dyspozycji pod adresem [email protected] lub pod numerem telefonu +48 22 230 2089 w dni robocze w godzinach od 8.00 do godz.16.00.

  DEFINICJE:

  1. Administrator – MasterLife Solutions Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 51, kod pocztowy 00-867, wpisana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000 531599, kapitał zakładowy 135 000,00 zł, NIP 5272725286, REGON 360250488, zwany dalej również Spółką;
  2. Catering dietetyczny - dalej Catering niezależny od Spółki podmiot będący przedsiębiorcą i prezentujący swoją Ofertę na Platformie oraz odpowiadający względem Klienta jako Sprzedawca Produktu za sprzedaż i dostawę Zamówienia złożonego za pośrednictwem Platformy;
  3. Platforma Dietly.pl - zwana dalej również Platformą, to internetowa platforma handlowa, działająca pod adresem: https://dietly.pl oraz zintegrowana z nią Aplikacja Dietly, dająca możliwość wyświetlania, porównywania (wyszukiwarka) i prezentacji ofert różnych Cateringów dietetycznych oraz składania za jej pośrednictwem Zamówień na dostawę zestawu dań wybranych z oferty Cateringu prezentującego swoją ofertę na tej Platformie. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o Platformie, rozumie się przez to również Aplikację;
  4. Aplikacja Dietly - dalej również Aplikacja- to publicznie dostępne w sklepie z aplikacjami oprogramowanie komputerowe z interfejsem dotykowym zaprojektowane do wykorzystania na przenośnych urządzeniach elektronicznych, zintegrowane z Platformą Dietly i służące w szczególności złożeniu bądź zmianie Zamówienia, wyświetleniu informacji zawartych w Panelu Klienta oraz przeglądaniu ofert Cateringów;
  5. Konta Spółki na Portalach Społecznościowych pod marką “Dietly” - zwane też Profilami Społecznościowymi to serwisy internetowe, w szczególności takie jak Facebook czy Instagram, udostępniane Spółce przez podmioty trzecie w celu nawiązywania kontaktów i komunikacji pomiędzy Spółką a użytkownikami tych serwisów i publikowania na nich treści, w tym treści cyfrowych pod marką “Dietly”;
  6. Dane osobowe – jakiekolwiek informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez np. imię, nazwisko, adres kontaktowy, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji czy wizerunek, ale również informacje, które odnoszą się do statusu osobistego tj. stan cywilny, obywatelstwo, stan zdrowia czy informacje o charakterze rzeczowym np. wysokość wynagrodzenia. Danymi osobowymi są również informacje o IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy, oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii;
  7. Przetwarzanie danych osobowych- jest to w zasadzie każda czynność na danych osobowych niezależnie, od tego czy jest ona zautomatyzowana, czy nie. Zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, przeglądanie, udostępnianie, usuwanie czy niszczenie to wszystko są czynności przetwarzania danych osobowych;
  8. Polityka – niniejsza Polityka prywatności;
  9. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
  10. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Platformę lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce;
  11. Zamówienie - oświadczenie woli składane Cateringowi Dietetycznemu przez Klienta przy użyciu narzędzi i funkcjonalności Platformy lub Aplikacji, obejmujące zamówienie jednego lub kilku wybranych Produktów Cateringu Dietetycznego, wskazanie okresu i czasu ich dostawy, oznaczenie dodatkowych dostępnych opcji np. wymiana posiłku czy kody rabatowe; opłacone online za pośrednictwem Platformy Dietly lub Aplikacji i prowadzące do zawarcia umowy sprzedaży Produktów oraz związanych z nimi usług na odległość pomiędzy Klientem a wybranym przez niego Cateringiem Dietetycznym

  PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z PLATFORMY

  W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Platformy, w tym Aplikacji Dietly, Administrator zbiera dane osobowe w zakresie niezbędnym do świadczenia oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika.

  Poniżej zostały opisane rodzaje przetwarzanych danych, zasady oraz cele ich przetwarzania podczas korzystania przez Użytkownika z Platformy oraz Portali Społecznościowych.

  RODZAJE PRZETWARZANYCH DANYCH, CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE

  Dane osobowe wszystkich osób odwiedzających lub korzystających z Platformy oraz Portali Społecznościowych (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii), przetwarzane są przez Administratora:

  1. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych na Platformie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
  3. w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw;
  4. w celach marketingowych Administratora – zasady przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w osobnej sekcji „MARKETING”.
  5. Niektóre dane osób odwiedzających lub korzystających z Platformy i ich aktywność są również rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem, a także w celach analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  1. CHAT oraz głosowe połączenia

  Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy pomocy czatu na żywo z wykorzystaniem elektronicznych formularzy kontaktowych za pomocą wtyczki Intercom. Przez wtyczkę Intercom należy rozumieć narzędzie umożliwiające nawiązanie połączenia bez używania sieci telefonicznej.

  Dane Użytkowników korzystających z tej formy komunikacji mogą być przetwarzane w celu:

  1. prowadzenia komunikacji z Administratorem oraz w celach z niej wynikających – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy (art. 6 ust.1 lit. b RODO);
  2. ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na obronie swoich interesów gospodarczych;

  W związku ze skorzystaniem przez Użytkownika z usługi Intercom w formie czatu Administrator przetwarza następujące dane:

  1. imię i nazwisko,
  2. adres dostawy,
  3. dane adresowe,
  4. adres poczty elektronicznej,
  5. numer telefonu,
  6. numer NIP,
  7. wizerunek (zdjęcie profilowe),
  8. adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies, lub innych podobnych technologii,
  9. typ i rodzaj urządzenia użytkownika,
  10. system operacyjny i przeglądarka internetowa użytkownika,
  11. geolokalizacja użytkownika,
  12. inne dane udostępnione przez Użytkownika w przypadku korzystania z profili Administratora prowadzonych w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, o. Instagram ) lub podane w formularzu kontaktowym na Platformie.

  Podanie danych jest dobrowolne, choć w zależności od tematu rozmowy i oczekiwanej pomocy od Administratora konieczne będzie podanie dodatkowych danych, bez podania których prowadzenie dalszej komunikacji i udzielenie odpowiedzi nie będzie możliwe. Prowadzenie komunikacji za pośrednictwem czatu odbywa się przy pomocy narzędzia administratora serwisu www.intercom.com. Skorzystanie przez Użytkownika z głosowej usługi TeleCube skutkować będzie automatycznym jej nagraniem, a następnie usunięciem po upływie 1 miesiąca. Prowadzenie komunikacji głosowej odbywa się przy pomocy narzędzia administratora serwisu https://telecube.pl

  2. FORMULARZE

  W przypadku wypełniania przez Użytkowników danych w formularzach dostępnych na Platformie, podanie niektórych danych jest konieczne do zrealizowania przez nas usługi oferowanej za jego pomocą, jednak niektóre dane nie są wymagane, a ich podanie jest wyłącznie zależne od dobrowolnej zgody Użytkownika. Skorzystanie z oferowanych na Platformie formularzy, w tym np. konfiguratora diety wiąże się z udostępnieniem danych tj. płeć, waga, wzrost, aktywność fizyczna czy preferencje żywieniowe. Celem przetwarzania tych danych jest wyłącznie ułatwienie Użytkownikom dokonanie wyboru prezentowanych na Platformie ofert, a więc prawidłowe realizowanie oferowanych przez Administratora usług.Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Po zakończeniu wypełniania formularza, dane podane przez Użytkowników są usuwane i nie są przechowywane.

  Administrator może również korzystać z formularzy w celu zbadania satysfakcji Użytkowników z oferowanych usług, zapraszając Użytkowników do wypełnienia ankiet w formie formularzy. Poznanie opinii Użytkowników pozwoli na ulepszenie usług świadczonych przez Administratora na Platformie Dietly czy w Aplikacji, ich jakości i funkcjonalności. W ramach ankiety mogą być zbierane następujące dane:

  1. imię i nazwisko,
  2. dane do kontaktu,
  3. ogólne parametry lokalizacji np.wskazanie miasto/wieś.

  Skorzystanie przez Użytkowników z udziału w badaniu jest całkowicie dobrowolne i odbywa się wyłącznie za wyraźną zgodą Użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Z uwagi na wykorzystanie danych do celów analitycznych z przeprowadzonych ankiet podstawą prawną ich przetwarzania jest również uzasadniony interes Administratora czyli (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  3. ZAMÓWIENIE DIETY W CATERINGU DIETETYCZNYM,

  W celu złożenia Zamówienia poprzez Platformę, nawet gdy nie jest zakładane Konto Klienta niezbędne jest podanie danych osobowych obejmujących:

  1. imię i nazwisko,
  2. dane adresu dostawy,
  3. adres poczty elektronicznej,
  4. numer telefonu,
  5. numer NIP - jeśli ma być wystawiona faktura,
  6. dane dotyczące płatności,
  7. dane podane w komentarzach do Zamówienia (jeśli ich podanie jest niezbędne dla realizacji Zamówienia).

  Dane Użytkowników składających Zamówienie na Platformie są przetwarzane w celu:

  1. realizacji umowy o świadczenie usługi oferowanej na Platformie oraz w celach z niej wynikających – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy (art. 6 ust.1 lit. b RODO);
  2. ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na obronie swoich interesów gospodarczych.

  4. OPINIE

  Po zakończeniu Zamówienia, na zasadach wskazanych w Regulaminie Platformy, Użytkownik może zamieścić opinię o zamówionych Produktach. Spółka przetwarza dane osobowe podane przez użytkownika w opinii. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi i w celu jej realizacji. Spółka przetwarza następujące dane osobowe w celach związanych z zamieszczeniem opinii dotyczących Zamówienia:

  1. Imię i nazwisko (jeśli zostały podane) lub podany Nick,
  2. dane do kontaktu,
  3. treść opinii.

  5. KONTO KLIENTA

  W celu jednorazowego lub wielokrotnego składania Zamówień Użytkownik może założyć Konto Klienta na Platformie. Utworzenie Konta odbywa się na podstawie zgody Użytkownika (art. 6 ust.1 lit. a RODO) i w celu realizacji umowy o świadczenie usług. W związku z utworzeniem i obsługą Konta przez Spółkę przetwarzane są następujące dane osobowe:

  1. imię i nazwisko,
  2. dane adresu dostawy,
  3. adres poczty elektronicznej,
  4. numer telefonu,
  5. numer NIP - jeśli ma być wystawiona faktura,
  6. dane dotyczące płatności,
  7. dane podane w komentarzach do Zamówienia (jeśli ich podanie jest niezbędne dla realizacji Zamówienia).

  6. PROGRAMY LOJALNOŚCIOWE

  W ramach programów lojalnościowych oferowanych przez Administratora lub Cateringi, prezentujące swoją ofertę na Platformie, Administrator przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników.

  1. imię i nazwisko,
  2. dane adresu dostawy,
  3. adres poczty elektronicznej,
  4. numer telefonu,
  5. numer NIP - jeśli ma być wystawiona faktura,
  6. dane dotyczące płatności,
  7. dane podane w komentarzach do Zamówienia (jeśli ich podanie jest niezbędne dla realizacji Zamówienia).

  Udział w programach lojalnościowych odbywa się na podstawie zgody Użytkownika (art. 6 ust.1 lit. a RODO) w celu oferowania okresowych upustów, rabatów lub innych korzyści oferowanych w danym programie lojalnościowym.

  7. DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

  W celu skontaktowania się z Działem Obsługi Klienta za pośrednictwem podanego na Platformie kontaktu mailowego, w celu udzielenia odpowiedzi, w tym rozpatrzenia skargi czy reklamacji niezbędne będzie podanie następujących danych:

  1. imię i nazwisko,
  2. dane adresu dostawy,
  3. adres poczty elektronicznej,
  4. numer telefonu,
  5. numer NIP - jeśli będzie to konieczne do załatwienia sprawy,,
  6. numer REGON - jeśli będzie to konieczne do załatwienia sprawy,
  7. dane dotyczące płatności- jeśli będzie to konieczne do załatwienia sprawy,
  8. dane podane w komentarzach do Zamówienia (jeśli ich podanie jest niezbędne dla realizacji sprawy zgłoszonej do Działu Obsługi Klienta).

  Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

  Dane Użytkowników kontaktujących się z Działem Obsługi Klienta przetwarzane są w celu:

  1. realizacji umowy o świadczenie usługi oferowanej na Platformie oraz w celach z niej wynikających – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy (art. 6 ust.1 lit. b RODO);
  2. ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na obronie swoich interesów gospodarczych;
  3. w celu obsługi zapytania związanego z korzystaniem z Platformy w zakresie przetwarzania danych fakultatywnych podanych dodatkowo przez Użytkownika -podstawą prawną przetwarzania jest wyrażona zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  8. KONKURSY

  W celu promocji i reklamy usług świadczonych na Platformie, w Aplikacji lub innych usług oferowanych przez Administratora, Administrator może organizować konkursy, którego zasady organizacji, udziału oraz przyznania nagród regulowane są zawsze odrębnymi regulaminami. Przystąpienie do konkursu jest dobrowolne. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału organizowanym konkursie. Po akceptacji regulaminu przez Użytkownika podane przez niego dane przetwarzane są w następujących celach:

  1. przeprowadzenia konkursu, wyłonienie zwycięzców oraz wydanie nagród – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  2. realizacja obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności wynikających z przepisów regulujących kwestie obowiązków podatkowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest konieczność wypełnienia prawnych obowiązków ciążących w związku z tym na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)
  3. działania marketingowe, analityczne i statystyczne Administratora w celu prezentowania reklam i ofert (rabatów) zarówno Administratora jak i podmiotów współpracujących z Administratorem w celu prezentowania Użytkownikom nowych usług lub produktów. – podstawą prawna jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  4. ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Użytkownikiem a Administratorem oraz inne cele, które są niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora – podstawą prawną prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora jest : art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,

  9. MARKETING , w tym Newsletter

  Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych, polegających na kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach (w tym ofertach spersonalizowanych), które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe (usługa newslettera). Tego rodzaju komunikaty obejmują aktualności, zniżki, dostęp i informacje na temat programów lojalnościowych na Platformie lub na stronach naszych partnerów biznesowych. W ramach podejmowanych działań marketingowych Administrator może przetwarzać następujące dane Użytkowników:

  1. imię i nazwisko,
  2. adres dostawy,
  3. dane adresowe,
  4. adres poczty elektronicznej,
  5. numer telefonu, wizerunek (zdjęcie profilowe),
  6. adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies, lub innych podobnych technologii,
  7. typ i rodzaj urządzenia użytkownika,
  8. system operacyjny i przeglądarka internetowa użytkownika,
  9. geolokalizacja użytkownika,
  10. inne dane udostępnione przez Użytkownika w przypadku korzystania z profili Administratora prowadzonych w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram ) lub podane w formularzu kontaktowym na Platformie.

  Dane osobowe są przetwarzane w następujących celach i w oparciu o podane niżej podstawy prawne:

  1. w celu kierowania do Użytkownika treści marketingowych w ramach newslettera i odnoszących się do ofert lub treści handlowych – podstawą prawną przetwarzania jest umowa o świadczenie usługi wysyłki newslettera uregulowanej w Regulaminie Platformy ( art 6 ust.1 lit b)RODO )oraz prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f ) RODO) w związku z wyrażoną zgodą na zawarcie umowy o świadczenie usługi wysyłki newslettera;
  2. w celach marketingowych, analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz i statystyk umożliwiających dopasowanie skierowanych treści i usług do odbiorców newslettera, a także optymalizacji i ekonomicznego działania Platformy, w tym Aplikacji;
  3. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na możliwości obrony swoich praw.
  4. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne, aby zapisać się na Newsletter. W przypadku realizowania działań marketingowych przez partnerów biznesowych Administratora polegających na kierowaniu e-mailowych powiadomień do Użytkownika o interesujących ofertach lub treściach (w tym ofertach spersonalizowanych), które w niektórych przypadkach zawierać będą informacje handlowe (usługa newslettera), konieczna jest wyraźna i odrębna zgoda Użytkownika na przesyłanie takich treści wobec takiego partnera biznesowego. Wyrażona przez Użytkownika zgoda jest dobrowolna i niezależna od zgody udzielonej Administratorowi.

  10. PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE

  Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (np. Facebook, YouTube, Instagram). Udostępnione przez Użytkowników dane odwiedzających profile Administratora np. dane ujawnione na profilu Uzytkownika, komentarze, polubienia czy inne treści mogą być przetwarzane przez Administratora w następujących celach:

  1. podjęcia działań marketingowych, analitycznych i statystycznych aby poprzez zamieszczane treści efektywnie prowadzić działania mające promować usługi Administratora, wydarzenia lub inicjatywy podejmowane przez Administratora lub współpracujących z nim partnerów biznesowych – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora ( art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  2. ustalenia, obrony i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji nawiązanej pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem oraz inne cele, które są niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,

  Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne, aby w pełni korzystać z funkcjonalności naszych profili w mediach społecznościowych.

  11. PLIKI COOKIES oraz INNE PODOBNE TECHNOLOGIE

  Pliki cookies - to inaczej pewne dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które są przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników odwiedzających internetową platformę handlową www.dietly.pl czy zintegrowaną z nią Aplikację Dietly. Pliki te z jednej strony pozwalają korzystać ze wszystkich funkcjonalności na Platformie czy w Aplikacji, z drugiej zaś służą do utrzymania sesji po zalogowaniu się na stronę, optymalizacji i dostosowania strony do potrzeb Użytkowników, tworzenia statystyk oglądalności Platformy czy personalizacji przekazów marketingowych.

  Co do zasady pliki „cookies” nie stanowią danych osobowych. Jednak pewne informacje przechowywane w plikach „cookies” (np. co do preferencji), zwłaszcza w połączeniu z innymi informacjami o Użytkowniku stron internetowych, mogą być traktowane jako dane osobowe. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być przetwarzane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz Użytkownika, opisanych powyżej.

  Administrator wykorzystuje tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki wykorzystywane do tego celu obejmują:

  1. Plik cookie informujący o tym, czy instalacja plików cookie została zaakceptowana;
  2. Plugin slider’a (tiny-slider) zawierający informacje o przeglądarce Użytkownika;
  3. Plugin video (plyr) zawierający informacje o playerze dostępnym na stronie (np. głośność);
  4. Search Engine (Algolia) zawierający klucz ID i podobne informacje;
  5. Plik cookie zawierający informacje o komunikatach typu pop-up, które mają być otwarte tylko raz na sesję.

  “ Plugin” inaczej wtyczka, to dodatkowy moduł wgrany do oprogramowania, który rozszerza możliwości oprogramowania o dodatkowe funkcjonalności lub dane.

  Używamy następujących cookies

  Ciastko
  Domena
  Narzędzie
  Typ
  Opis
  Czas przechowywania
  ANONCHK
  .c.clarity.ms
  Microsoft Clarity
  Analityczne
  Używane przez firmę Microsoft do przechowywania identyfikatora sesji użytkownika. Zapewnia weryfikację kliknięć reklam w wyszukiwarce Bing i jest używany do celów raportowania i personalizacji
  10 minut
  CLID
  www.clarity.ms
  Microsoft Clarity
  Analityczne
  Identyfikuje, kiedy Clarity zobaczyło tego użytkownika po raz pierwszy w dowolnej witrynie korzystającej z Clarity
  1 rok
  IDE
  .doubleclick.net
  Google DoubleClick
  Marketingowe
  Ten plik cookie jest ustawiany przez firmę Doubleclick i zawiera informacje o tym, w jaki sposób użytkownik końcowy korzysta ze strony internetowej oraz wszelkie reklamy, które użytkownik końcowy mógł zobaczyć przed odwiedzeniem tej witryny
  1 rok
  MR
  .c.bing.com; .c.clarity.ms
  Microsoft Clarity
  Analityczne
  Wskazuje, czy odświeżyć MUID
  7 dni
  MUID
  .bing.com; .clarity.ms
  Microsoft Clarity
  Analityczne
  Ten plik cookie jest powszechnie używany przez firmę Microsoft jako unikalny identyfikator użytkownika. Można go ustawić za pomocą osadzonych skryptów firmy Microsoft. Powszechnie uważa się, że synchronizuje się w wielu różnych domenach Microsoft, umożliwiając śledzenie użytkowników.
  1 rok
  SESSION
  dietly.pl
  Dietly
  Techniczne
  Umożliwia zapamiętanie danych sesji
  sesja
  SM
  .c.clarity.ms
  Microsoft Clarity
  Analityczne
  Umożliwia zapamiętanie danych sesji
  sesja
  SRM_B
  .c.bing.com
  Microsoft Clarity
  Analityczne
  Identyfikuje unikalne przeglądarki internetowe odwiedzające witryny firmy Microsoft
  1 rok i 24 dni
  __insp_norec_howoften
  .dietly.pl
  Inspectlet
  Analityczne
  Wykorzystywane do przechowywania informacji takich jak czas, w którym nastąpiła bieżąca wizyta użytkownika, czy był już na stronie, oraz rejestruje dane statystyczne dotyczące zachowań użytkowników w serwisie
  1 rok
  __insp_norec_sess
  .dietly.pl
  Inspectlet
  Analityczne
  Wykorzystywane do przechowywania informacji takich jak czas, w którym nastąpiła bieżąca wizyta użytkownika, czy był już na stronie, oraz rejestruje dane statystyczne dotyczące zachowań użytkowników w serwisie
  1 rok
  __insp_nv
  .dietly.pl
  Inspectlet
  Analityczne
  Przechowuje informacje o pozycji myszy, kliknięciach, przewinięciach i wyróżnionych elementach/tekście, aby pomóc zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny.
  1 rok
  __insp_slim
  .dietly.pl
  Inspectlet
  Analityczne
  Przechowuje informacje o pozycji myszy, kliknięciach, przewinięciach i wyróżnionych elementach/tekście, aby pomóc zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny.
  1 rok
  __insp_targlpt
  .dietly.pl
  Inspectlet
  Analityczne
  Przechowuje informacje o pozycji myszy, kliknięciach, przewinięciach i wyróżnionych elementach/tekście, aby pomóc zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny.
  1 rok
  __insp_targlpu
  .dietly.pl
  Inspectlet
  Analityczne
  Przechowuje informacje o pozycji myszy, kliknięciach, przewinięciach i wyróżnionych elementach/tekście, aby pomóc zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny.
  1 rok
  __insp_wid
  .dietly.pl
  Inspectlet
  Analityczne
  Wykorzystywane do przechowywania informacji takich jak czas, w którym nastąpiła bieżąca wizyta użytkownika, czy był już na stronie, oraz rejestruje dane statystyczne dotyczące zachowań użytkowników w serwisie
  1 rok
  _clck
  .dietly.pl
  Microsoft Clarity
  Analityczne
  Utrzymuje identyfikator użytkownika i preferencje Clarity, unikalne dla tej witryny, w przeglądarce. Zapewnia to, że zachowanie podczas kolejnych wizyt w tej samej witrynie zostanie przypisane do tego samego identyfikatora użytkownika
  1 rok
  _clsk
  .dietly.pl
  Microsoft Clarity
  Analityczne
  Utrzymuje identyfikator użytkownika i preferencje Clarity, unikalne dla tej witryny, w przeglądarce. Zapewnia to, że zachowanie podczas kolejnych wizyt w tej samej witrynie zostanie przypisane do tego samego identyfikatora użytkownika
  1 rok
  _fbp
  .dietly.pl
  Facebook/Meta
  Marketingowe
  Używany przez Meta do dostarczania serii produktów reklamowych, takich jak licytowanie w czasie rzeczywistym od zewnętrznych reklamodawców
  3 miesiące
  _ga
  .dietly.pl
  Google Analytics
  Analityczne
  Ta nazwa pliku cookie jest powiązana z Google Universal Analytics – co stanowi istotną aktualizację częściej używanej usługi analitycznej Google. Ten plik cookie służy do rozróżniania unikalnych użytkowników poprzez przypisanie losowo wygenerowanej liczby jako identyfikatora klienta. Jest dołączany do każdego żądania strony w witrynie i służy do obliczania sesji odwiedzających i danych kampanii na potrzeby raportów analitycznych witryn.
  2 lata
  _ga_DN1RXZEPFS
  .dietly.pl
  Google Analytics
  Analityczne
  Ten plik cookie jest używany przez Google Analytics do utrzymywania stanu sesji.
  2 lata
  _ga_M6G5SFEMVB
  .dietly.pl
  Google Analytics
  Analityczne
  Ten plik cookie jest używany przez Google Analytics do utrzymywania stanu sesji.
  2 lata
  _ga_QS6K2M75YY
  .dietly.pl
  Google Analytics
  Analityczne
  Ten plik cookie jest używany przez Google Analytics do utrzymywania stanu sesji.
  2 lata
  _gat_UA-135278694-1
  .dietly.pl
  Google Analytics
  Analityczne
  Używane do ograniczania liczby żądań dla anonimowych użytkowników
  1 minuta
  _gcl_au
  .dietly.pl
  Google Ads
  Marketingowe
  Używany przez Google AdSense do eksperymentowania ze skutecznością reklam w witrynach korzystających z ich usług
  3 miesiące
  _gid
  .dietly.pl
  Google Analytics
  Analityczne
  Ten plik cookie jest ustawiany przez Google Analytics. Przechowuje i aktualizuje unikalną wartość dla każdej odwiedzanej strony i służy do liczenia i śledzenia odsłon.
  1 dzień
  _tt_enable_cookie
  .dietly.pl
  Tiktok
  Marketingowe
  Używany przez serwis społecznościowy TikTok do śledzenia korzystania z usług wbudowanych
  1 rok
  _ttp
  .tiktok.com; .dietly.pl
  Tiktok
  Marketingowe
  Używany przez serwis społecznościowy TikTok do śledzenia korzystania z usług wbudowanych.
  1 rok
  _uetsid
  .dietly.pl
  Bing Ads
  Marketingowe
  Używany przez serwis społecznościowy TikTok do śledzenia korzystania z usług wbudowanych.
  1 dzień
  _uetvid
  .dietly.pl
  Bing Ads
  Marketingowe
  Jest to plik cookie wykorzystywany przez Microsoft Bing Ads i śledzący plik cookie. Pozwala nam to nawiązać kontakt z użytkownikiem, który wcześniej odwiedził naszą stronę internetową
  1 rok
  ar_debug
  .region1.google-analytics.com
  Google DoubleClick
  Analityczne
  Przechowuje i śledzi konwersje
  3 miesiące
  cc_cookie_dietly
  .dietly.pl
  Dietly
  Techniczne
  Przechowuje informacje o ustawieniach plików cookie wybranych przez użytkownika
  1 dzień lub 180 dni w zależności od wyborów użytkownika
  cto_bundle
  .dietly.pl
  Criteo
  Marketingowe
  Przedstawia użytkownikowi odpowiednią treść i reklamę. Usługa jest świadczona przez zewnętrzne centra reklamowe, które ułatwiają reklamodawcom składanie ofert w czasie rzeczywistym
  1 rok i 1 miesiąc
  Dietly-coupon
  .dietly.pl
  Dietly
  Techniczne
  Przechowuje informację o tym, że dany kupon został aktywowany. Umożliwia przekazywanie tej informacji między kartami przeglądarki
  sesja
  Dietly-coupon-bar
  .dietly.pl
  Dietly
  Techniczne
  Przechowuje informację o tym czy użytkownik zamknął belkę z napisem "Aktywny kupon rabatowy". Umożliwia przekazywanie tej informacji między kartami przeglądarki
  sesja
  influencer-utm
  .dietly.pl
  Dietly
  Marketingowe
  Zawiera informację na temat linków afiliacyjnych kierujących do Dietly
  7 dni
  intercom-device-id-zckmlipo
  .dietly.pl
  Intercom
  Techniczne
  Służy do identyfikacji urządzenia komunikującego się z Komunikatorem w celu zwiększenia bezpieczeństwa
  270 dni
  intercom-id-zckmlipo
  .dietly.pl
  Intercom
  Techniczne
  Służy do identyfikacji przeglądarki użytkownika w celu zapamiętania zainicjowanych przez niego rozmów za pośrednictwem czata
  270 dni
  intercom-session-zckmlipo
  .dietly.pl
  Intercom
  Techniczne
  Umożliwia użytkownikowi dostęp do jego rozmów na czacie przez 1 tydzień po wylogowaniu
  1 tydzień
  receive-cookie-deprecation
  .criteo.com
  Criteo
  Marketingowe
  Gromadzi informacje o zachowaniach użytkowników na wielu stronach internetowych. Informacje te wykorzystywane są w celu optymalizacji trafności reklam wyświetlanych na stronie internetowej
  1 rok
  remember-me
  .dietly.pl
  Dietly
  Techniczne
  Umożliwia zapamiętanie danych o logowaniu
  1 miesiąc
  t_session_id
  .dietly.pl
  Dietly
  Techniczne
  Używane do przechowywania identyfikatora sesji użytkownika
  30 minut od ostatniej aktywności
  test_cookie
  .doubleclick.net
  Google DoubleClick
  Analityczne
  Wykorzystywane przez Google DoubleClick do sprawdzania, czy można ustawić pliki cookie
  15 minut
  uid
  .criteo.com
  Criteo
  Marketingowe
  Zapewnia jednoznacznie przypisany, generowany maszynowo identyfikator użytkownika i gromadzi dane o aktywności na stronie internetowej. Dane te mogą być wysyłane do strony trzeciej w celu analizy i raportowania
  1 rok i 1 miesiąc

  12. NARZĘDZIA ANALITYCZNE I MARKETINGOWE STOSOWANE PRZEZ ADMINISTRATORA ORAZ PARTNERÓW ADMINISTRATORA

  Na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (tzn. dotyczącego analizy, optymalizacji i ekonomiczności Platformy) Administrator oraz podmioty trzecie, z usług których korzysta Administrator, lub z którymi współpracuje, stosują różne rozwiązania i narzędzia. Poniżej znajdują się podstawowe informacje na temat tych narzędzi, natomiast szczegółowe informacje o stosowanych narzędziach przez poszczególne podmioty trzecie można znaleźć w polityce prywatności danego podmiotu.

  GETSITECONTROL

  To narzędzie, dzięki któremu można sprawdzić, w jaki sposób Użytkownicy wchodzą w interakcje z treściami opublikowanymi na Platformie w tym, czy wchodzą w interakcje z tzw. wtyczkami społecznościowymi tam zamieszczonymi.Za pomocą widżetu „GetSiteControl” treści z naszych stron internetowych mogą być udostępniane w portalach społecznościowych Facebook Ireland Ltd., lub Facebook Inc., Google Inc., Twitter Inc., oraz LinkedIn Ireland Unlimited Company. Integracja plików cookie przechowywanych na końcowym urządzeniu Użytkownika z naszymi stronami internetowymi umożliwia nawiązanie połączenia z serwerami odpowiednich serwisów społecznościowych. Po kliknięciu danego przycisku adres IP jest przesyłany do odpowiedniego portalu społecznościowego. Jeśli Użytkownik jest zalogowany do swojego profilu w jednym z powyższych portali społecznościowych, podczas wizyty na naszych stronach internetowych operator tej sieci może zbierać i przechowywać dalsze dane o wizycie na naszych stronach internetowych. Jeżeli takie przypisywanie nie jest pożądane, zalecamy wylogowanie się z portali społecznościowych przed odwiedzeniem naszej strony internetowej. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://getsitecontrol.com/privacy/,

  GOOGLE ANALYTICS

  Pliki cookies Google Analytics są to pliki wykorzystywane w celu analizy sposobu korzystania z Platformy przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu. Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.

  GOOGLE TAG MANAGER

  Google Tag Manager to narzędzie do zarządzania skryptami na stronie internetowej. Za jego pomocą można instalować na stronie internetowej różne typy skryptów. Dotyczy to m.in. skryptów związanych ze zgodami udzielonymi przez Użytkownika, skryptów śledzących zachowanie Użytkownika przez narzędzia analityczne takie jak Google Analytics, czy śledzenia konwersji z systemów reklamowych takich jak Google Ads. W związku z wykorzystaniem narzędzia, Google zbiera zagregowane dane dotyczące uruchamiania tych skryptów, bez możliwości identyfikacji konkretnego Użytkownika. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/analytics/terms/tag-manager/.

  GOOGLE ADS

  Google Ads to narzędzie, które umożliwia mierzenie skuteczności kampanii reklamowych realizowanych przez Administratora, pozwalając na analitykę takich danych jak np. słowa kluczowe czy liczba unikalnych użytkowników. Platforma Google Ads pozwala też na wyświetlanie naszych reklam osobom, które w przeszłości odwiedziły Platformę Dietly. Informacje na temat przetwarzania danych przez Google w zakresie powyższej usługi dostępne są pod linkiem: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl.

  HOTJAR

  HotJar to narzędzie pozwalające Administratorowi na prowadzenie analiz aktywności Użytkowników na Platformie np. poprzez ankiety czy badania satysfakcji oraz poprzez anonimowe gromadzenie informacji o kliknięciach na poszczególne miejsca na Platformie. Narzędzie nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Szczegółowe informacje na temat danych zbieranych za pośrednictwem HotJar oraz sposobu dezaktywacji monitorowania Użytkownika dostępne są pod linkiem: https://www.hotjar.com/privacy.

  INTERCOM

  Przy pomocy tego narzędzia możliwa jest obsługa systemu czatu w czasie rzeczywistym. Służy do śledzenia sesji przesyłania wiadomości oraz umożliwia zapisanie anonimowych informacji o Użytkownikach. Ten plik cookie jest ustawiany przez usługę HotJar. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy zapoznać się z polityką prywatności dostępną pod adresem: https://www.intercom.com/legal/privacy.

  MIXPANEL

  Również to narzędzie jest ustawione przez usługę HotJar w celu śledzenia Użytkowników i gromadzenia informacji o sposobach korzystania przez nich z Serwisu. Za pomocą tego narzędzia gromadzone są przede wszystkim informacje o unikalnym identyfikatorze sesji, liczbie Użytkowników odwiedzających Platformę, źródle ruchu Użytkowników odwiedzających Platformę oraz o odwiedzanych stronach. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy zapoznać się z polityką prywatności dostępną pod adresem: https://mixpanel.com/legal/privacy-policy.

  PIKSELE FACEBOOKA

  Piksele Facebooka to narzędzie umożliwiające mierzenie efektywności kampanii reklamowych realizowanych przez Administratora w portalu Facebook. Narzędzie pozwala na zaawansowaną analitykę danych w celu optymalizacji działań Administratora także z wykorzystaniem innych narzędzi oferowanych przez Facebook. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych przez Facebook można znaleźć pod tym linkiem: https://pl-pl.facebook.com/help/443357099140264?helpref=about_content.

  TYPEFORM

  To narzędzie, za pomocą którego można tworzyć interaktywne ankiety, formularze, kwestionariusze czy quizy. Dzięki niemu możliwe jest również zapisywanie się na webinary organizowane przez Administratora czy udział w ankietach badających satysfakcję klientów z oferowanych usług przez Administratora. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy zapoznać się z polityką prywatności dostępną pod adresem: https://help.typeform.com/hc/en-us/articles/360029581691-What-happens-to-my-data.

  13. ZARZĄDZANIE USTAWIENIAMI COOKIES

  Co do zasady z plików cookies korzystamy w oparciu o zgodę Użytkownika. Jednak należy pamiętać, że całkowita odmowa jej udzielenia bądź znaczne ograniczenie ich działania może spowodować, że Użytkownik nie będzie mógł korzystać z wszystkich funkcjonalności oferowanych na Platformie, w tym uniemożliwić prawidłowe świadczenie na rzecz Użytkownika usług drogą elektroniczną.

  Sesyjne pliki cookies, które są niezbędne do korzystania ze strony internetowej, są automatycznie instalowane w urządzeniu Użytkownika. Ich stosowanie jest niezbędne do świadczenia usługi telekomunikacyjnej (transmisja danych w celu wyświetlenia treści) – Użytkownik nie ma możliwości zrezygnowania z tych plików cookies, jeśli chce korzystać z Serwisu.

  Analityczne i marketingowe pliki cookies nie są automatycznie instalowane przez Administratora, a Użytkownik może udzielić Administratorowi zezwolenia na instalację analitycznych i marketingowych plików cookies poprzez wyrażenie zgody przy wejściu na stronę internetową lub wybierając w stopce strony https://dietly.pl/ opcję „Zarządzaj cookies”. Użytkownik może wyrazić zgodę na instalację analitycznych i marketingowych plików cookies poprzez kliknięcie przycisku „Akceptuję” na banerze pojawiającym się po wejściu na stronę internetową. Wówczas Administrator będzie uprawniony do instalacji analitycznych i marketingowych plików cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki wykorzystywanej przez Użytkownika (w przypadku ustawień domyślnych instalowane są wszystkie pliki cookies).

  Wycofanie zgody na wykorzystanie plików cookies możliwe jest za pośrednictwem ustawień przeglądarki. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć pod poniższym linkiem: https://intercom.help/dielty/pl/articles/6006705-wycofanie-zgody-na-wykorzystanie-plikow-cookies

  W przypadku braku wyrażenia zgody lub w razie wycofania zgody na dany rodzaj plików cookies (w przypadku braku akceptacji instalacji plików cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki) Administrator nie instaluje tego rodzaju plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.

  Użytkownik może w każdej chwili zweryfikować status swoich aktualnych ustawień prywatności dla wykorzystywanej przeglądarki przy wykorzystaniu narzędzi dostępnych pod poniższymi linkami:

  1. http://www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory
  2. http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN

  W dowolnym momencie Użytkownik może również zmienić ustawienia zgód na ciasteczka – kliknij i dostosuj swoje zgody na cookies.

  Zwracamy uwagę, że strona internetowa www.dietly.pl może zawierać odnośniki do innych stron internetowych osób trzecich, zwłaszcza Cateringów. Podczas uzyskiwania dostępu do tego rodzaju stron internetowych należy pamiętać, że każda z takich stron internetowych stosuje własne pliki cookies i ma własne oświadczenie o prywatności, za które Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności. Mimo że Administrator dokłada ogromnej troski w zakresie wyboru stron, do których podawane są odnośniki, zachęcamy do zapoznania się z zasadami, w jaki strony te będą postępować z Państwa danymi osobowymi.

  14. ODBIORCY DANYCH

  Administrator udostępnia dane osobowe Użytkownika podane w formularzu Zamówienia Cateringowi Dietetycznemu, który został wybrany w celu jego realizacji za pośrednictwem Platformy. Użytkownik, dokonując wyboru oferty danego Cateringu Dietetycznego i składając Zamówienie, zawiera umowę z tym Cateringiem. Administratorem udostępnionych danych osobowych staje się również ten Catering. W związku z powyższym zaleca się zapoznanie się przez Użytkownika z polityką prywatności takiego Cateringu.

  W związku z realizacją usług oferowanych na Platformie, w celu ich realizacji, ale także w celach analitycznych i marketingowych - dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom,w tym szczególności podmiotom współpracującym z Administratorem przy realizacji oferowanych Użytkownikom usług, w tym dostawcom usług IT, księgowym, prawnym, podmiotom współpracującym z Administratorem przy obsłudze zapytań kierowanych do Administratora za pośrednictwem Platformy oraz przy obsłudze zawartych umów z Użytkownikami, oraz agencjom marketingowym (w zakresie usług marketingowych).

  W przypadku uzyskania zgody Użytkownika, jego dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom, do ich własnych celów, w tym celów marketingowych.

  Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

  15. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG (Europejski Obszar Gospodarczy)

  Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

  1. współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
  2. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską; stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.

  Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.

  16. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania Zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

  Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

  17. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

  Użytkownikowi przysługuje prawo:

  1. dostępu do danych osobowych (w tym np. otrzymania informacji, które dane osobowe są przetwarzane lub ich kopii);
  2. żądania sprostowania i ograniczenia przetwarzania (np. jeśli dane osobowe zawierają błędy) lub usunięcia danych osobowych (np. w przypadku, gdy były one przetwarzane niezgodnie z prawem);
  3. cofnięcia każdej wyrażonej Administratorowi zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem;
  4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych dokonywanego w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (o ile nie ma innych ważnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania nadrzędnych wobec interesów Użytkownika). Użytkownik ma prawo zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych dla celów marketingowych, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z uzasadnionym interesem Administratora, a także – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika – w innych przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora (np. w związku z realizacją celów analitycznych i statystycznych).
  5. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  6. żądania przenoszenia danych osobowych, które dostarczył Administratorowi i które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy, np. do innego administratora;

  W zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, można ją wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z Administratorem, lub korzystając z funkcjonalności udostępnionych na Platformie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  18. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

  Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, aby dane osobowe przetwarzane były przez niego w sposób bezpieczny i zapewniający dostęp do danych jedynie osobom upoważnionym i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych współpracowników.

  Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

  19. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

  Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. W przypadku aktualizacji Polityki Użytkownik zostanie o tym powiadomiony poprzez wyświetlenie czytelnej informacji na Platformie lub poprzez wyświetlanie Użytkownikowi wiadomości w Koncie Klienta.

  Korzystanie z usług Administratora na Platformie oznacza akceptację zaktualizowanej wersji Polityki.

  Użytkownik, który nie akceptuje warunków świadczenia usług na Platformie po wejściu w życie nowszej wersji Polityki, może zaprzestać korzystania z usług Platformy.